top of page

תפיסת רכוש וחילוט זמני בהליך הפלילי

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

במקרים רבים מוציאה המדינה צווי חילוט זמניים על רכוש ו/או מוציאה צוויי הקפאת חשבון זמניים, עוד בשלב החקירה המשטרתית, וזאת לצורך בקשת חילוט עתידית. מטבע הדברים, במקרים רבים, משך החקירה והן ניהול ההליך הפלילי המלא, הינו ארוך ולכן הוצאת הצווים האמורים מגלמת בתוכה פגיעה גדולה בקניינו של החשוד, הנאשם ו/או צדדים שלישיים בעלי זכויות ברכוש.  

יש לזכור כי הליכי החילוט הזמניים נערכים בשלב שבו טרם הורשע הנאשם או החשוד וכאשר עומדת לו חזקת החפות. בשלב זה על מנת לבצע חילוט זמני של רכוש או להותיר על כנו צווי הקפאה על המדינה להוכיח כי קיימות ראיות לכאוריות המצביעות על פוטנציאל חילוט.

ככלל בקשות לתפיסת רכוש מתבצעות במעמד צד אחד ולרב הדבר מתרחש כאשר החקירה הינה חקירה סמויה. בהרבה מקרים אדם מגלה לפתע כי הוקפא לו החשבון או כי הוטל עיקול על הרכוש שלו.  

מקורות הסמכות העיקריים לתפיסת רכוש זמני, הנקרא 'חילוט זמני', מגיע מפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969. ישנם גם הוראות חוק ספציפיות כגון סעיף 36ו לפקודת הסמים המסוכנים אשר מסמיך את בית המשפט להוציא צו זמני על מנת להבטיח חילוט עתידי בעבירות סמים וכן חוק איסור להלבנת הון המאפשר ביצוע חילוט זמני על החשוד העובר על חוק איסור הלבנת הון.       

התנאים לביצוע 'חילוט זמני' לפי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש):

סעיף 32 לפקודה קובע את התנאים לתפיסת חפץ על-ידי המשטרה. לפיו ניתן לתפוס רכוש במידה ויש יסוד להניח כי באמצעותו נעברה עבירה או עומדת להתבצע עבירה באמצעותו; החפץ עשוי לשמש ראיה בהליך המשפטי בשל העבירה או כאשר ניתן בעבורו שכר תמורת ביצוע עבירה או כאמצעי לביצועה.

משך זמן החילוט הזמני

לפי סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי ניתן לתפוס חפץ ללא הגבלת משך הזמן. ככל והחפץ נתפס ללא צו של בית משפט, אם תוך שישה חודשים מיום תפיסת החפץ לא הוגש כתב אישום או ניתן צו יוחזר החפץ לבעליו.  

 

לפי פקודת הסמים המסוכנים תוקפו של צו זמני במעמד צד אחד ככלל הינו עד עשרה ימים אז יש לקיים דיון במעמד שני הצדדים. הצו ייפוג אם לא הוגש כתב אישום תוך 90 יום ממתן הצו. עם זאת, לאחר הגשת כתב אישום צו החילוט הזמני תקף עד סוף ההליכים המשפטיים כנגד הנאשם. 

הוטל על רכושי חילוט זמני האם יש מה לעשות?

תפיסת רכוש הינה צעד דרסטי ביותר במיוחד כאשר מדובר בתפיסת רכוש זמני, כאשר לחשוד או לנאשם עומדת חזקת החפות. לפיכך, על בית המשפט לבחון האם ניתן להבטיח את אפשרויות החילוט בצורה אחרת, אשר תפגע בצורה פחותה בקניינו של בעל הרכוש. לכן, אם ניתן לנקוט באמצעים חלופיים על מנת להבטיח את חילוט הרכוש בעתיד יש להעדיפם על פני השימוש בחילוט זמני.   

נקודת המוצא היא כי יש להפעיל את סמכות התפיסה על פי עקרון המידתיות, בהשראת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, בית המשפט העליון (מפי כב' השופטת ט' שטרסברג-כהן) קבע כי:

 

"הפגיעה ברכושו של אדם על ידי נטילתו ממנו, על מנת להבטיח אפשרות חילוט בעתיד היא פגיעה ברכושו ובקניינו ולפיכך יש לנקוט אותה רק כאמצעי אחרון ובהיעדר אמצעים חילופיים להבטחת אותה תכלית"

בש"פ 7715/97, חג'ג' נ' מדינת ישראל, פ"ד נב(1) 14, בעמ' 17-18.

 

לומר, תפיסת רכוש על מנת להבטיח את אפשרות החילוט בעתיד, בשלב בו ההליך הפלילי עודו מתנהל ולנאשם עומדת חזקת חפות, הינה צעד דרסטי השולל מבעל הרכוש את האפשרות לעשות שימוש בקניינו, לעיתים למשך תקופה ארוכה. לפיכך אם ניתן לנקוט אמצעים "חלופיים" שדי בהם כדי להבטיח את אפשרות החילוט או השגת תכליתו בעתיד, תוך פגיעה פחותה בקניינו של בעל הרכוש, יש להעדיפם על פני סעד זמני של תפיסת הרכוש והחזקתו עד תום ההליך המשפטי.

הוצא לך צו הקפאה על החשבון? הוטל חילוט זמני על רכושך? יש מה לעשות. פנה לעו"ד עם ניסיון בתחום שיבחן האם קיים בסיס להוצאת הצווים או תפיסת הרכוש וינקוט בכל הליכים האפשריים על מנת לשחרר את הצווים או להחליפם באמצעי חלופי אחר.

לתנאים לביצוע חילוט בסוף ההליך הפלילי בעבירות סמים ראה מאמר חילוט רכוש בעבירות סמים

תפיסת רכוש וחילוט זמני |ביטול חילוט זמני| עבירות סמים| הקפאת חשבון בנק וצווי תפיסת רכוש

לייעוץ התקשרו: 052-528-9081

נהיגה תחת השפעת סמים_edited
איומים_edited
תעודת יושר_edited
הזכות לעוין בחומר חקירה_edited
צו הרחקה וצו מניעת הטרדה מאיימת_edited
אי הרשעה_edited_edited
קטין בחקירה זכויות וכללים_edited
עו"ד מורן שלזינגר|תוספות ראייתיות
מהן הסמכויות לעכב_edited
חיפוש על הגוף האסור והמותר_edited
עו"ד מורן שלזינגר|מעצר ימים|מתי ובאל
עו"ד מורן שלזינגר|מאסר על תנאי
מעצר עד תום ההליכים ראיות לכאורה_edited
שחרור ממעצר של קטינים_edited
שחרור ממעצר פיקוח אלקטרוני_edited
תמנוה מעצר ימים וחומר חקירה_edited
תמונה סגירת תיק פלילי_edited
עו"ד מורן שלזינגר|שחרור ממעצר
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי
bottom of page