top of page

מהי עבירת האיומים? על איזה סוג אמירות היא חלה? מה נחשב לאיום?

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

סעיף 192 לחוק העונשין קובע כי: "המאיים על אדם בכל דרך שהיא, בפגיעה בגופו, בחירותו, בשמו הטוב או בפרנסתו שלו או של אדם אחר, הן במטרה להפחיד, להזיק או להקניט – דינו מאסר שלוש שנים".

עבירת איומים הינה עבירה התנהגותית אשר מתקיימת על-ידי עשיית כל מעשה שיש בו כדי לאיים על גופו שמו הטוב, חירותו או פרנסתו של אדם. לומר, האיום אינו חייב להתבצע מילולית ויכול להתקיים בדרכים אחרות כגון שפת גוף מאיימת, כתב, מסרון, מייל ועוד.

העבירה הינה עבירה התנהגותית אשר אינה דורשת תוצאה בשל שהאיום עצמו הוא הפגיעה. כפי שנאמר ברע"פ 2038/04 שמואל לם נ' מדינת ישראל , ס (4) 96 (פורסם בנבו, 04.01.2006): "האיום הוא אפוא ביטוי שהמשפט מטיל עליו מגבלות תוך פגיעה בחופש הביטוי, וזאת כדי להגן על ערכים אחרים ובהם שלוות נפשו, ביטחונו וחירות פעולתו של הפרט." עם זאת לעבירה יש יסוד נפשי מיוחד של מטרה להפחיד, להזיק או להקניט. כלומר, אצל העושה חייב להתקיים כוונה להפחיד, להזיק או להקניט את הצד השני.  הדגש הינו כוונת העושה ולא תוצאות האיום. אמירה שאין מאחוריה את הכוונה האמורה אינה עבירה פלילית.     

בין איום לאזהרה

לעיתים קו הגבול בין איום לאזהרה הינו דק וקשה להבחנה. לא כל התייחסות שלילית לאחד מהתחומים המוזכרים בסעיף 192 עולה כדי איום.  לדוגמא אמירה ש"דברים רעים יכולים לקרות לך". לא ניתן לקבוע מראש אם אמירה מסוימת תיחשב כאיום אם לאו ובתי המשפט בוחנים האם מדובר באיום על-פי מבחן אובייקטיבי, לומר כיצד אדם סביר היה חש בנסיבותיו של המאוים.

ענישה בעבירת איומים

כמו בכל עבירה פלילית הענישה בגין עבירת איומים הינה אינדיבידואלית בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה. בין היתר יבחן בית המשפט את מהות האיום, מידת הכוונה של המאיים לגרום לפחד, נזק או הקנטה של הנפגע, ועוד. כאמור, העונש המרבי על עבירת איומים הינו שלוש שנות מאסר בפועל, אם כי נאשמים ללא עבר פלילי יקבלו לרוב עונש קל של מאסר על תנאי ובתנאים מתאימים אף אי הרשעה.

קבלת בקשה לעיכוב הליכים פליליים| עבירות איומים|הגשת בקשה לעיכוב הליכים ליועמ"ש 

נהיגה תחת השפעת סמים_edited
איומים_edited
תעודת יושר_edited
הזכות לעוין בחומר חקירה_edited
צו הרחקה וצו מניעת הטרדה מאיימת_edited
אי הרשעה_edited_edited
קטין בחקירה זכויות וכללים_edited
עו"ד מורן שלזינגר|תוספות ראייתיות
מהן הסמכויות לעכב_edited
חיפוש על הגוף האסור והמותר_edited
עו"ד מורן שלזינגר|מעצר ימים|מתי ובאל
עו"ד מורן שלזינגר|מאסר על תנאי
מעצר עד תום ההליכים ראיות לכאורה_edited
שחרור ממעצר של קטינים_edited
שחרור ממעצר פיקוח אלקטרוני_edited
תמנוה מעצר ימים וחומר חקירה_edited
תמונה סגירת תיק פלילי_edited
עו"ד מורן שלזינגר|שחרור ממעצר
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי
 
bottom of page