top of page

מעצר עד תום ההליכים - עיון חוזר

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

הוגש כנגדך כתב אישום המלווה בבקשת מעצר עד תום ההליכים? בית המשפט קבע כי מתקיימים כל התנאים לעצור אותך לאורך ההליך המשפטי ומורה על מעצר עד תום ההליכים ו/או שחרור בתנאים מגבילים. זהו לא סוף פסוק וניתן לפנות בבקשה לבית המשפט כי ישוב ויעיין בהחלטת המעצר או השחרור, לרבות תנאי השחרור אשר נקבעו.   

בקשת מעצר עד תום ההליכים הינה בקשה המוגשת עם הגשת כתב האישום בעניינו של נאשם. בקשת המעצר עד תום ההליכים הינו בקשה של הרשות התובעת להותיר את הנאשם מאחורי סורג ובריח עד לסיום ההליך הפלילי כנגדו. על מנת לעצור נאשם עד תום ההליכים הפליליים על בית המשפט לבחון התקיימותם של שלושה רכיבים מצטברים: ראיות לכאורה; עילת מעצר והיעדר חלופה מעצר.  

  

ראיות לכאורה הינם ראיות אשר קיים סיכוי סביר שלאחר קיומו של ההליך הפלילי יוכיחו את אשמת הנאשם. ככל ועוצמת הראיות לכאורה גדולה יותר כך ייטה בית המשפט לעצור את הנאשם עד תום ההליכים ולהפך, ככל ועוצמת הראיות לכאורה קטנה יותר כך ייטה בית המשפט לבחון ולהורות על שחרור ו/או שחרור בתנאים מגבילים.

תנאי נוסף אשר נבחן הינו קיומה של עילת מעצר כנגד הנאשם. ישנן עבירות בהן קיימת עילת מעצר סטטוטורית בהן העילה קמה מסוג העבירה כגון עבירות אלימות וסמים. עילות מעצר נוספות שאינן תלויות בסוג העבירה הינן חשש לשלום הציבור, חשש להתחמקות מהדין וחשש לשיבוש הליכי משפט.

אך גם כאשר בית משפט קובע כי קיימות ראיות לכאורה ועילת מעצר על בית המשפט לבחון חלופת מעצר. מעצר עד תום ההליכים הפליליים הינו מעצר כאשר לנאשם עומדת חזקת החפות ולכן מהווה פגיעה קשה בחירותו של מי שטרם הורשע בדין ונקבע כי עבר עבירה. משכך, ככל וקיימת חלופת מעצר אשר יש בה בכדי לשרת את מטרת המעצר ותוביל לפגיעה פחותה בנאשם, כגון מעצר בית, הרחקה, ערבויות, על בית המשפט להעדיפה.

כאשר בית משפט מחליט לעצור עד תום ההליכים בקובעו כי מתקיימים כל שלושת התנאים לעצור עד תום ההליכים ו/או מחליט לשחרר בתנאים מגבילים, אין מדובר בהחלטה סופית. ראשית, ניתן להגיש ערר על החלטת המעצר ו/או שחרור בתנאים לערכאה גבוה יותר ולחלוק על התקיימות התנאים למעצר עד תום ו/או על תנאי השחרור בתנאים, כולם או מקצם. דרך נוספת שניתן ללכת בה הינה בקשה לעיון חוזר לאותו בית משפט אשר קיבל את החלטת המעצר.

בקשה לעיון חוזר היא בקשה המוגשת לאותו בית משפט אשר קבע כי הנאשם ייעצר עד תום ההליכים המשפטיים כנגדו ו/או ישוחרר בתנאים מגבילים כגון מעצר בית או הרחקה; המבקשת כי בית המשפט יבחן מחדש את החלטתו לאור שינוי נסיבות אשר חל מאז קבלת ההחלטה. בקשה לעיון חוזר יכולה להיות מוגשת בשל חלוף הזמן מקבלת ההחלטה, התגלות עובדות חדשות או שינוי נסיבות.

להבדיל מערר על החלטת המעצר ו/או השחרור בתנאים, אשר שם למעשה חולקים על החלטת בית המשפט, הרי שבעיון חוזר הפניה היא לאותו מותב אשר קיבל את החלטת המעצר בבקשה לשנות את ההחלטה עקב שינוי שחל.

חלוף הזמן מאת קבלת ההחלטה הינו נתון המשתנה על רקע העבירות המיוחסות לנאשם והמועד בו צפוי להסתיים משפטו. כך נקבע כי ככל ושההליך הפלילי מתארך ובהתאמה מעצרו של הנאשם, כך הולך ופוחת משקל אינטרס ההגנה על הציבור בפני המסוכנות הנשקפת מהנאשם וגובר משקל זכותו של הנאשם לחירות.

התגלות עובדות חדשות יכולה להתקיים למשל כאשר בהליך הפלילי התגלו עובדות חדשות אשר מכרסמות בראיות כנגד הנאשם אשר לא עמדו בפניו של בית המשפט כאשר קיבלת את החלטתו. על מנת לצלוח בטענה זו יש להצביע עת שינוי דרמטי במערכת ראיות התביעה ועל כרסום מהותי ומשמעותי עד כדי הטיית הכף לזכות הנאשם, באופן שהסיכויים לזכותו עולים על הסיכויים להרשעתו.

שינוי נסיבות יכול להתקיים למשל כאשר העידו חלק ניכר מן העדים שהתקיים חשש לשיבוש בעניינם ולאחר העדתם עילת השיבוש כבר לא קיימת. דוגמא נוספת לשינוי נסיבות המצדיק עיון חוזר הינו מציאת חלופת מעצר מתאימה אשר לא הייתה קיימת במועד ההחלטה.    

ניתן לראות כי החלטת מעצר עד תום ההליכים ו/או שחרור בתנאים מגבילים הינו לעולם דינאמי וניתן, בנסיבות המתאימות, להגיש בקשה לעיון מחדש במעצר עד תום ההליכים ו/או בתנאים המגבילים.     

מעצר עד תום ההליכים| עבירות אלימות במשפחה|ביטול תנאי שחרור בתיק אלמ"ב| ביטול תנאים מגבילים והחזרת נאשם לגור ביחד עם המתלוננת 

לייעוץ התקשרו: 052-528-9081

נהיגה תחת השפעת סמים_edited
איומים_edited
תעודת יושר_edited
הזכות לעוין בחומר חקירה_edited
צו הרחקה וצו מניעת הטרדה מאיימת_edited
אי הרשעה_edited_edited
קטין בחקירה זכויות וכללים_edited
עו"ד מורן שלזינגר|תוספות ראייתיות
מהן הסמכויות לעכב_edited
חיפוש על הגוף האסור והמותר_edited
עו"ד מורן שלזינגר|מעצר ימים|מתי ובאל
עו"ד מורן שלזינגר|מאסר על תנאי
מעצר עד תום ההליכים ראיות לכאורה_edited
שחרור ממעצר של קטינים_edited
שחרור ממעצר פיקוח אלקטרוני_edited
תמנוה מעצר ימים וחומר חקירה_edited
תמונה סגירת תיק פלילי_edited
עו"ד מורן שלזינגר|שחרור ממעצר
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי
bottom of page