top of page

חיפוש על גופו של אדם, בכליו או בחצרו

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

זכותו של אדם לפרטיות הינה זכות חוקתית המעוגנת בסעיף 7(ג) לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. מטבע הדברים, ביצוע חיפוש על גופו של אדם, בכליו או בחצרו פוגעת בזכות לפרטיות ולפיכך, ניתן לפגוע בזכות לפרטיות רק באופן מידתי כך שלא תפגע יתר על המידה בזכות לפרטיות. 

החיקוקים העיקריים המסדירים את סמכויות החיפוש, על סוגיו השונים, הינם: סעיפים 23-31 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969 (להלן: פסד"פ), המסדירים את אופן עריכת החיפוש בבית או במקום אחר; סעיף 28 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (להלן: פקודת הסמים), המסדיר חיפוש לצרכיי איתור סמים; סעיף 71 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), תשנ"ו-1996 (להלן: חוק המעצרים), המסדיר עיכוב כלי רכב לשם חיפוש; וכן חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005, המסדיר בין היתר סמכות חיפוש ללא צו כשמתעורר חשד סביר לנשיאת נשק; חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996, המסדיר את אופן עריכתם של חיפוש "חיצוני" ו"פנימי" בגוף האדם.

כל החיקוקים הנ"ל מסדירים את סמכויות החיפוש בסיטואציות שונות ומסדירות את הדרכים והתנאים אשר בהתקיימותם ניתן יהיה לבצע חיפוש על גופו של אדם, בכליו או בחצרו. בשל אפיונה של הזכות לפרטיות כזכות חוקתית, על מנת לבצע חיפוש, על הרשות החוקרת להוציא צו שיפוטי המאשר את ביצוע החיפוש. על אף האמור, ישנם מקרים בהם ניתן לבצע חיפוש על גופו של אדם, כליו או חצרו, ללא צו שיפוטי וזאת כאשר מתקיים "חשד סביר" או "הסכמה מדעת". במקרים אלו מתקיים צורך דחוף אשר מונע פנייה מוקדמת לבית המשפט לקבלת צו שיפוטי.

חיפוש ללא צו שיפוטי בשל קיומו "חשד סביר"

ביצוע חיפוש ללא צו שיפוטי בשל התקיימותו של "חשד סביר" משמעותו שקיים חשד שעל גופו של אותו חשוד, בכליו או בחצריו ישנו חפץ אשר החזקתו אסורה או שמדובר בחפץ שהינו מושא החיפוש של המשטרה. בפרשת בן חיים נקבע כי  מבחן החשד הסביר הוא בעיקרו מבחן אובייקטיבי שבו נדרש בית המשפט להעריך את סבירות שיקול דעתו של השוטר שערך את החיפוש לשם הכרעה בשאלת חוקיות החיפוש. אין מדובר בהגדרה ממצה וחד משמעית ויישומו של מבחן זה מבוסס על נסיבותיו הפרטניות של כל מקרה ומקרה, על המידע שהיה בידי השוטר בעת עריכת החיפוש ואף על ניסיונו ושיקול דעתו המקצועיים.

 

            בפסקה 16 לפסק דין בן חיים נאמר, בין היתר, כדלקמן:

 

"...נצביע בבחינת למעלה מן הדרוש על מספר אמות מידה שעשויות בנסיבות המתאימות לגבש חשד סביר כלפי אדם מסוים, כנדרש בהתאם להוראות החוק שאוזכרו לעיל, ולהצדיק עריכת חיפוש ללא צו שיפוטי על גופו או בכליו של אותו אדם. בהקשר זה ניתן להצביע על נסיבות שרק בהצטרפן למכלול יקימו עילת חיפוש ועל נסיבות שבכל אחת מהן יש די כדי להקים חשד סביר. כך, בין היתר, ניתן להצביע על התנהגותו המחשידה של האדם מושא החיפוש הפוטנציאלי, על מידע בדבר ביצוע עבירה במקום בו נמצא אותו אדם או בקרבתו, וזאת בצירוף השעה שבה הוא נמצא באותו מקום. כמו כן, חשד סביר ברמה המצדיקה עריכת חיפוש ללא צו שיפוטי עשוי להתגבש כאשר המשטרה מקבלת מידע אודות תיאורו של אדם החשוד בביצוע עבירה מסוימת או בדבר האזור שבו עשוי להימצא החשוד. בנסיבות כאלה ייתכן כי המידע שהתקבל יקים חשד סביר המצדיק עריכת חיפוש באדם שמאפייניו החיצוניים או מקום הימצאו תואמים את המידע שהתקבל. אמות מידה אלה כמובן שאינן ממצות וניתן להניח שאמות מידה נוספות יוכרו בפסיקת בתי המשפט בבוא העת. יחד עם זאת, אנו רואים להעיר בשולי הדברים כי קיומו של עבר פלילי בלבד המנותק מנסיבות חיצוניות קונקרטיות אינו מגבש כשלעצמו חשד סביר המסמיך שוטר לערוך חיפוש על גופו של אדם או בכליו בלי צו שיפוטי".

 

הנה כי כן, "סבירות" החשד תיבחן על פי אמות מידה אובייקטיביות, כל מקרה לפי נסיבותיו ובהסתמך על רשימה לא סגורה של פרמטרים, כגון: שאלת קיומו של מידע בדבר ביצוע עבירה במקום (כגון בית או רכב); קיומו של מידע לגבי החשוד עצמו שבכוונתו לבצע עבירה; התנהגות מחשידה של החשוד; שעת הנוכחות במקום; ניסיונו ושיקול דעתו המקצועי של שוטר ועוד.

חיפוש ללא צו שיפוטי בשל קיומה של "הסכמה מדעת"

בהעדר מקור סמכות בדין לביצוע החיפוש, יכולה לשמש הסכמתו של האדם מושא החיפוש, מקור סמכות עצמאי לביצוע החיפוש, ובדרך זו להכשיר חיפוש על גופו, בכליו או בביתו. אולם לא כל הסכמה תהיה מספקת על מנת לבצע חיפוש ללא צו שיפוטי. בהלכת בן חיים נקבע כי הסכמתו של מושא החיפוש לביצוע החיפוש, שהיא הלכה למעשה הסכמה לפגיעה באוטונומיה ובפרטיותו של המושא, להיות "הסכמת אמת" מודעת ורצונית. לומר, בהעדר מקור סמכות אחר, "הסכמה מדעת", מצד האדם מושא החיפוש, כאשר אותו מושא מבין כי קיימת לו זכות לסרב לביצוע החיפוש, ולכך שאם יסרב סירובו לא ייזקף לחובתו, יכולה לשמש מקור סמכות עצמאי לחיפוש. לשם כך, ועל מנת שההסכמה תהיה הסכמה מדעת על השוטר, עורך החיפוש, להבהיר לאדם שמתבקשת הסכמתו לחיפוש כי נתונה לו הזכות לסרב לביצוע החיפוש וכי אם יעשה כן הסירוב לא יפעל לחובתו.

בוצע חיפוש על גופכם, כליכם או חצרכם? התבקשתם על-ידי שוטר להסכים לביצוע חיפוש? חיפוש ללא צו שיפוטי אשר לא קדם לו חשד סביר או הסכמה מדעת הינו חיפוש לא חוקי. פנה לעו"ד פלילי על מנת שזה ימצה את זכויותיך אל מול רשויות החוק. משרד עורכי דין מורן שלזינגר מלווה את לקוחותיו בכל שלביו של ההליך הפלילי במסירות וללא פשרות.  

לייעוץ התקשרו: 052-528-9081

נהיגה תחת השפעת סמים_edited
איומים_edited
תעודת יושר_edited
הזכות לעוין בחומר חקירה_edited
צו הרחקה וצו מניעת הטרדה מאיימת_edited
אי הרשעה_edited_edited
קטין בחקירה זכויות וכללים_edited
עו"ד מורן שלזינגר|תוספות ראייתיות
מהן הסמכויות לעכב_edited
חיפוש על הגוף האסור והמותר_edited
עו"ד מורן שלזינגר|מעצר ימים|מתי ובאל
עו"ד מורן שלזינגר|מאסר על תנאי
מעצר עד תום ההליכים ראיות לכאורה_edited
שחרור ממעצר של קטינים_edited
שחרור ממעצר פיקוח אלקטרוני_edited
תמנוה מעצר ימים וחומר חקירה_edited
תמונה סגירת תיק פלילי_edited
עו"ד מורן שלזינגר|שחרור ממעצר
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי
bottom of page