top of page

קטין בחקירה - זכויות וכללים

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

אחריות פלילית קמה החל מגיל 12 ומעלה. מי שביצע עבירה והינו מתחת לגיל 12 אינו אחראי פלילית למעשיו והוא יטופל בהתאם לחוק הנוער (טיפול והשגחה). ילדים מגיל 12-18 הינם קטינים וההליך הפלילי כנגדם יתנהל בהתאם לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) התשל"א-1971, אשר מייחד הוראות מיוחדות לחקירתם של קטינים. להלן תובא סקירה קצרה של ההוראות המיוחדות לחקירת קטינים:

 

חקירת קטין באזהרה:

 

כאשר קטין נחקר כחשוד קיימת חובה ליידע את הורהו ובמידה ולא ניתן לאתר את ההורה במאמץ סביר יש ליידע קרוב משפחה אחר. ההודעה לקרוב משפחה או לאדם אחר שאינה ההורה של הקטין החשוד תתבצע לאחר קבלת עמדת הקטין בדבר זהות האדם אשר לו תימסר ההודעה. הקטין יכול להתנגד למסירת ההודעה ואם סבר הקצין המוסמך כי הקטין הביע התנגדות מנימוק סביר ייחקר ללא ידיעת הוריו או קרוב משפחה אחר.   

אף אם לא הביע הקטין התנגדותו למתן הודעה כאמור לעיל, אם הקצין המוסמך סבור כי מסירת הודעה להוריו או קרובי משפחתו של החשוד עלולים לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או של אדם אחר; לשבש הליכי חקירה או לפגוע בבטחון המדינה, ניתן לחקור את הקטין ללא מסירת הודעה. חקירת קטין ללא יידוע אף גורם בדבר מוגבלת ל-8 שעות לכל היותר. הארכה של פרק זמן זה יכולה להיעשות על-ידי שופט בית משפט מחוזי או עובד סוציאלי (על-פי שימוש בסמכותו לפי סעיף 22 לחוק הנוער (טיפול והשגחה)).

כאשר קטין נחקר כחשוד יש לו זכות להתייעץ ביחידות עם הוריו או קרוב משפחה אחר בטרם חקירתו וכן הוא זכאי לנוכחותם בחקירתו. בדומה למסירת הודעה על חקירתו, במידה והקטין הביע את התנגדותו לנוכחות הוריו או קרובי משפחתו מטעם סביר ניתן לחקור אותו שלא בנוכחותם. כמו כן, במידה והקטין החשוד הינו עצור ניתן לחקור אותו ללא נוכחות הוריו או קרובי משפחתו. בנוסף, במידה והקצין האחראי על החקירה סבור כי נוכחות הוריו של הקטין או קרובי משפחתו תפגע בחקירה או בחקירת חשודים נוספים; תפגע בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או אדם אחר; תשבש הליכי חקירה; תסכל מניעת עבירות נוספות; תמנע שחרור ממעצר של הקטין או חשודים אחרים או תפגע בפרטיותו של קטין אחר - ניתן לחקור את הקטין החשוד ללא נוכחותם. יצוין כי במהלך החקירה אסור להורה או לקרוב המשפחה להתערב במהלך החקירה ואם יעשה כן לאחר שהוזהר ניתן להורות לו לצאת ולהמשיך את החקירה ללא נוכחותו.

ככלל אין לחקור קטין מתחת לגיל 14 בין השעות 20:00 עד 7:00 וקטינים מעל גיל 14 אין לחקור בין השעות 22:00 עד 7:00. כמובן שבדומה לזכויותיו של בגיר  בחקירה לחשוד קטין קיימת הזכות לקבל אזהרה בדבר זכות השתיקה, זכות השתיקה, הזכות לקבלת מידע בדבר הזכות להיוועץ בעורך דין והזכות להיוועץ בעורך דין.

להרחבה בנושא הזכויות והכללים החלים על קטין במעצר ראה מאמר בנושא שחרור ממעצר קטינים

התייעצות וליווי של עורך דין פלילי המתמחה בתחום הנוער חשובה עד מאוד במקרים של חקירה נגד קטין על מנת לוודא כי זכויותיו ישמרו בצורה מלאה. ליווי של עורך דין פלילי בשלב זה הינו משמעותי ביותר ויכול להשפיע על המשך ההליך כולו.  

נהיגה תחת השפעת סמים_edited
איומים_edited
תעודת יושר_edited
הזכות לעוין בחומר חקירה_edited
צו הרחקה וצו מניעת הטרדה מאיימת_edited
אי הרשעה_edited_edited
קטין בחקירה זכויות וכללים_edited
עו"ד מורן שלזינגר|תוספות ראייתיות
מהן הסמכויות לעכב_edited
חיפוש על הגוף האסור והמותר_edited
עו"ד מורן שלזינגר|מעצר ימים|מתי ובאל
עו"ד מורן שלזינגר|מאסר על תנאי
מעצר עד תום ההליכים ראיות לכאורה_edited
שחרור ממעצר של קטינים_edited
שחרור ממעצר פיקוח אלקטרוני_edited
תמנוה מעצר ימים וחומר חקירה_edited
תמונה סגירת תיק פלילי_edited
עו"ד מורן שלזינגר|שחרור ממעצר
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי
bottom of page