top of page

מעצר ימים - מתי ובאלו תנאים

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

מעצר ימים הינו מעצרו של חשוד לאחר מעצרו הראשוני (עם צו או ללא צו) ולפני הגשת כתב אישום. מעצר ימים הינו מעצר של חשוד בשלב של החקירה המשטרתית. מעצר ימים ככלל נועד לאפשר לרשות החוקרת להמשיך ולחקור את העבירות המיוחסות לחשוד וזאת מבלי הפרעות אשר יכולות לנבוע מהיות החשוד משוחרר.

מעצר ללא צו

בשלב הראשוני שוטר רשאי לעצור חשוד ללא צו מעצר למשך 24 שעות אז חייב להביא את החשוד בפני בית המשפט לצורך הארכת מעצרו. לקצין ממונה קיימת הסמכות להאריך את הבאת החשוד לפני בית משפט ל-48 שעות.

שוטר מוסמך לעצור אדם אם יש לו יסוד סביר לחשד שאותו אדם עבר עבירה בת מעצר (כל עבירה למעט חטא) כאשר התקיים אחד מאלה:

1. האדם עובר בפניו או עבר זה מקרוב עבירה בת מעצר, והוא סבור, בשל כך, שהוא עלול לסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה;

2. יש לו יסוד סביר לחשש שהחשוד לא יופיע להליכי חקירה;

3. יש לו יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לידי שיבוש הליכי משפט ובכלל זה העלמת רכוש, השפעה על עדים או פגיעה בראיות בדרך אחרת;

4. יש לו יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה;

5. האדם חשוד שעבר אחד מאלה:

(א)   עבירה שדינה מיתה או מאסר עולם;

(ב)   עבירת בטחון כאמור בסעיף 35(ב);

(ג)    עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973, למעט עבירה הנוגעת לשימוש בסם או להחזקת סם לשימוש עצמי;

(ד)   עבירה שנעשתה באלימות חמורה או באכזריות או תוך שימוש בנשק חם או קר;

(ה)   עבירת אלימות בבן משפחה כמשמעותו בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991;

6. האדם משוחרר בערובה, ויש יסוד סביר להניח כי הוא הפר תנאי מתנאי השחרור או כי הוא עומד להימלט מהדין או שהוא עצור במעצר בפיקוח אלקטרוני, ויש יסוד סביר להניח כי הוא הפר תנאי מתנאי תכנית הפיקוח, או שיש יסוד סביר לחשש שהוא נמלט ממשמורת חוקית;

לאחר ביצוע המעצר הראשוני על-ידי השוטר מגיע העצור בפני קצין ממונה אשר בודק את החשד שהוביל למעצר, ובסמכותו לשחרר את העצור בערובה או ללא ערובה או לעוצרו. כאמור, תוך 24 שעות מאת מעצרו הראשוני יש להביא את החשוד בפני בית המשפט על מנת שיינתן צו מעצר. אישור בית המשפט יינתן באם ייקבע כי מתקיימים התנאים למעצר עם צו, כפי שיפורטו להלן.   

מעצר עם צו 

כאשר המעצר הראשוני מבוצע מכוח צו שיפוטי, אין צורך בקיום הליך בפני הקצין הממונה ודי בהבאת החשוד בפני שופט בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מחלוף 24 שעות מעת המעצר בצו.

 

שופט יורה על מעצרו של חשוד אם שוכנע כי קיים חשד סביר שאותו אדם עבר עבירה בת מעצר (כל עבירה למעט חטא) כאשר התקיים אחד מאלה:  

1. קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת;

2. קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה;

3. בית המשפט שוכנע, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר; בית המשפט לא יצווה על מעצר לפי עילה זו לתקופה העולה על 5 ימים; שוכנע בית המשפט שלא ניתן לקיים את הליך החקירה בתוך התקופה האמורה, רשאי הוא לצוות על מעצר לתקופה ארוכה יותר או להאריכו ובלבד שסך כל התקופות לא יעלו על 15 ימים.

 

שופט לא יצווה על מעצר אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בחלופה אחרת כגון ערובה, מעצר בית ועוד.

          

 

פרק הזמן המרבי למעצר ימים הינו 30 יום ברצף, כאשר השופט מוסמך להאריך את המעצר כל פעם ב-15 ימים (למעט בעילת מעצר לצרכי חקירה שם ניתן לבצע הארכה של 5 ימים בכל פעם). אך אם הוגשה הבקשה על-ידי היועמ"ש ניתן להאריך את המעצר עד לתקופה בת 75 ימים, אם לא הוגש כתב אישום בתום 75 ימים בסמכותו של שופט של בית המשפט העליון להאריך את המעצר (אך מדובר במקרים נדירים).

במהלך הדיון בבית המשפט, יש לחשוד זכות לטעון כנגד בקשת המעצר, בעצמו או באמצעות עורך דינו. בשלב זה חומר החקירה אינו חשוף בפני החשוד ולא בפני בא כוחו. בדיון בבקשת המעצר רשאי הסנגור לשאול שאלות את נציג המשטרה אך זה יכול לבקש כי תשובתו לשאלה תובא רק בפני בית המשפט מן הטעם שגילוי המידע עלולים לפגוע בחקירה או באינטרס ציבורי אחר.

סוגיית מעצר הימים הינה משמעותית מאוד בהליך הפלילי ויש בה כדי להשליך על המשך ההליך לפיכך חשוב לקבל ייעוץ וייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי מנוסה אשר ישתמש בכל הכלים העומדים לרשותו על מנת להוביל לשחרורו של החשוד.   

לייעוץ התקשרו: 052-528-9081

נהיגה תחת השפעת סמים_edited
איומים_edited
תעודת יושר_edited
הזכות לעוין בחומר חקירה_edited
צו הרחקה וצו מניעת הטרדה מאיימת_edited
אי הרשעה_edited_edited
קטין בחקירה זכויות וכללים_edited
עו"ד מורן שלזינגר|תוספות ראייתיות
מהן הסמכויות לעכב_edited
חיפוש על הגוף האסור והמותר_edited
עו"ד מורן שלזינגר|מעצר ימים|מתי ובאל
עו"ד מורן שלזינגר|מאסר על תנאי
מעצר עד תום ההליכים ראיות לכאורה_edited
שחרור ממעצר של קטינים_edited
שחרור ממעצר פיקוח אלקטרוני_edited
תמנוה מעצר ימים וחומר חקירה_edited
תמונה סגירת תיק פלילי_edited
עו"ד מורן שלזינגר|שחרור ממעצר
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי
bottom of page