top of page

מאסר על תנאי – תנאי בר הפעלה ותנאי חב הפעלה

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

כאשר בית משפט מרשיע נאשם והטיל עליו עונש של מאסר, הוא יכול להורות כי עונש המאסר, כולו או חלקו, יהיו מאסר על  תנאי. המאסר על תנאי יחול במידה ובתוך תקופת התנאי עבר המורשע עבירה מן עבירות התנאי אשר נקבעו על-ידי בית המשפט. עבירות התנאי יכולות להיות מצוינות באופן פרטני במסגרת גזר הדין (כגון גניבה, תקיפה); מוגדרות על דרך של תיאור העבירות או ציון של סוג העבירות שעליהן חל התנאי (למשל, כל עבירת אלימות מסוג פשע).  

ככלל תקופת מאסר על תנאי היא בין שנה לשלוש שנים. כאשר מדובר בענישה אשר אינה כוללת מאסר בפועל המאסר על תנאי יחול החל מיום מתן גזר הדין. במידה ומדובר בעונש המתווסף על עונש מאסר בפועל המאסר על תנאי יחול החל מסיום עונש המאסר בפועל. על אף האמור, במידה ואסיר עבר בזמן חופשה מן הכלא עבירה המפעילה את התנאי יחול המאסר על תנאי גם על תקופה זו, כל עוד לא הורה בית המשפט אחרת (נקרא תקופת תנאי חקוקה מצטברת).  

מאסר על תנאי בר הפעלה:

אם בתוך תקופת התנאי עבר המורשע עבירה מן העבירות המנויות בתנאי, בית משפט רשאי להפעיל את התנאי, לומר המאסר על תנאי הינו מאסר בר הפעלה.

בית המשפט רשאי להורות על הארכת המאסר על תנאי לתקופה נוספת במידה והוא אנו מטיל עונש מאסר בפועל בגין העבירה אשר הפעילה את התנאי וכאשר בית המשפט סבור כי בנסיבות העניין לא יהיה זה צודק להפעיל את התנאי.  

מאסר על תנאי חב הפעלה:

אם בתוך תקופת התנאי עבר המורשע יותר מעבירה נוספת אחת, המאסר על תנאי הוא חב הפעלה לומר, בית המשפט חייב להפעיל את המאסר על תנאי.

מאסר על תנאי אשר הוארך בפעם השניה הופך להיות מאסר על תנאי חב הפעלה ובית המשפט חייב להפעילו, למעט חריג לפי סעיף 85 לחוק העונשין שלפיו רשאי בית המשפט להאריך מאסר על תנאי חב הפעלה, אם שוכנע כי לא יהיה זה צודק להפעיל את המאסר על תנאי משום שיש סיכוי לשיקומו של האדם, כי הפעלת המאסר על תנאי תסב לו נזק חמור, וכי אין סיכון לשלום הציבור בשל הארכת התנאי.

לייעוץ התקשרו: 052-528-9081

נהיגה תחת השפעת סמים_edited
איומים_edited
תעודת יושר_edited
הזכות לעוין בחומר חקירה_edited
צו הרחקה וצו מניעת הטרדה מאיימת_edited
אי הרשעה_edited_edited
קטין בחקירה זכויות וכללים_edited
עו"ד מורן שלזינגר|תוספות ראייתיות
מהן הסמכויות לעכב_edited
חיפוש על הגוף האסור והמותר_edited
עו"ד מורן שלזינגר|מעצר ימים|מתי ובאל
עו"ד מורן שלזינגר|מאסר על תנאי
מעצר עד תום ההליכים ראיות לכאורה_edited
שחרור ממעצר של קטינים_edited
שחרור ממעצר פיקוח אלקטרוני_edited
תמנוה מעצר ימים וחומר חקירה_edited
תמונה סגירת תיק פלילי_edited
עו"ד מורן שלזינגר|שחרור ממעצר
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי
bottom of page