top of page

הזכות לעיון בחומר חקירה

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

סעיף 74(א) לחוק סדר הדין הפלילי קובע את הכלל הבסיסי לעיון בחומר חקירה אשר לפיו עם הגשת כתב אישום בעבירות מסוג פשע או עוון, רשאים הנאשם וסנגורו, לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה וכן ברשימת כל החומר שנאסף או שנרשם בידי הרשות החוקרת והנוגע לאישום שבידי התובע ולהעתיקו. הטעם העיקרי במתן זכות העיון הוא לאפשר לנאשם לגלות ראיות העשויות להועיל לו בהגנתו ובכך להבטיח את זכותו למשפט הוגן.  

כאמור הזכות לעיון בחומר החקירה קמה עם הגשת כתב האישום, וזאת על מנת שלא לפגוע בהליכי החקירה. אך בין שלב החקירה לבין שלב העמדה לדין ישנם שלבים נוספים בהליך הפלילי בהם קיימת רלוונטיות לחומר החקירה בעניינו של הנאשם.

מעצר ימים וחומר חקירה

שלב קודם להגשת כתב אישום אשר בו ישנה רלוונטיות לחומר החקירה הינו שלב המעצר הראשוני של החשוד, הנקרא 'מעצר ימים'. אחד מן התנאים לביצוע מעצר ימים הינו חשד סביר לביצוע עבירה מסוג עוון או פשע, המתבסס על המארג הראייתי הקיים אצל הרשות החוקרת. למרות זאת, בשלב זה, חומר החקירה נחשף לפני השופט הדן בהליכי המעצר ולא לפני החשוד וסנגורו. בדיון בבקשת המעצר רשאי הסנגור לשאול שאלות את נציג המשטרה אך זה יכול לבקש כי תשובתו לשאלה תובא רק בפני בית המשפט מן הטעם שגילוי המידע עלולים לפגוע בחקירה או באינטרס ציבורי אחר.

שימוע וחומר חקירה

שלב נוסף בו קיימת רלוונטיות לחומר החקירה הינו שלב השימוע. סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב – 1982 קובע את זכותו של חשוד בעבירת פשע לקבל הודעה בדבר העברת חומר החקירה בעניינו לרשות התביעה. עם קבלת ההודעה רשאי החשוד להעלות בבקשה מנומקת את טענותיו מדוע יש להימנע בעניינו מהגשת כתב אישום. לצורך הכנת הבקשה בשלב זה מקבל החשוד את עיקרי חומר החקירה.  

מהו חומר חקירה?

המבחן הקובע האם חומר מסויים הינו חומר חקירה הוא מבחן הרלוונטיות.

  

"כל ראיה, העשויה להיות רלוואנטית לשאלות העומדות להכרעה במשפט, במישרין או בעקיפין, בין שהיא תומכת בגירסת התביעה ובין שהיא לכאורה עומדת בסתירה לה, ובין שהיא נראית ניטראלית לגבי השאלות השנויות במחלוקת, חייבת להיכלל ב'חומר החקירה' העומד לעיון הסניגוריה"

 

בג"צ 1885/91 צוברי נ' פרקליטות מחוז תל-אביב, פ"ד מה(3) 630, 634-633).

 

מבחן הרלוונטיות בוחן את הקשר בין החומר שבו מתבקש העיון לבין האישום, כאשר תנאי יסודי להגדרת חומר כחומר חקירה הינו כי הוא נוגע לאישום. למונח 'חומר חקירה' ניתן פירוש רחב החל על כל חומר שיש לו באופן ישיר או עקיף קשר לאישום ונוגע למחלוקות בין הצדדים.     

לייעוץ התקשרו: 052-528-9081

נהיגה תחת השפעת סמים_edited
איומים_edited
תעודת יושר_edited
הזכות לעוין בחומר חקירה_edited
צו הרחקה וצו מניעת הטרדה מאיימת_edited
אי הרשעה_edited_edited
קטין בחקירה זכויות וכללים_edited
עו"ד מורן שלזינגר|תוספות ראייתיות
מהן הסמכויות לעכב_edited
חיפוש על הגוף האסור והמותר_edited
עו"ד מורן שלזינגר|מעצר ימים|מתי ובאל
עו"ד מורן שלזינגר|מאסר על תנאי
מעצר עד תום ההליכים ראיות לכאורה_edited
שחרור ממעצר של קטינים_edited
שחרור ממעצר פיקוח אלקטרוני_edited
תמנוה מעצר ימים וחומר חקירה_edited
תמונה סגירת תיק פלילי_edited
עו"ד מורן שלזינגר|שחרור ממעצר
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי
bottom of page