top of page

החזקה ושימוש בסמים לשימוש עצמי

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

סעיף 7 לפקודת הסמים המסוכנים אוסר על החזקה ושימוש של סמים מסוכנים ללא רישיון מאת המנהל. סמים מסוכנים מוגדרים בתוספת הראשונה לפקודה והוא כולל כל מלח של הסם, תכשיר, תרכובת, תערובת או תמיסה של חומר ומלחיהם. העבירה כוללת את כל סוגי הסמים המסוכנים ואינה מבצעת הבחנה בין הסוגים השונים.

העונש בין החזקה ושימוש של סמים מסוכנים שלא לצריכה עצמית יכול להגיע עד עשרים שנות מאסר בעוד והעונש המקסימאלי של החזקה ושימוש של סמים לצריכה עצמית הינו שלוש שנות מאסר. הפקודה מגדירה את ההבדל בין החזקה ושימוש שלא לצריכה עצמית והחזקה ושימוש לצריכה עצמית לפי כמות הסם המסוכן. הפקודה מגדירה כמויות של כל סם אשר מעליהן הדבר ייחשב כצריכה שלא לצריכה עצמית. כך לדוגמא מעל ל15 גרם קנביס תיחשב ההחזקה והשימוש שלא לצריכה עצמית. בדומה, מעל 2 גרם אופיום, 3 יחידות LSD ייחשבו להחזקה ושימוש שלא לצריכה עצמית ובהתאם יחמירו את העבירה המיוחסת והן את העונש הצפוי.

סם מסוכן יהא כזה אשר ייחשב כנועד לשימוש והחזקה לצריכה עצמית רק אם לא יעלה על הכמויות האמורות:

סוג הסם    הכמות
קנבוס (מריחואנה, גראס)    15 גרם
שרף של קנבוס (חשיש)    15 גרם
אופיום    2 גרם
לס”ד    3 יחידות
קוקאין    0.3 גרם
הרואין    0.3 גרם
מתדון    0.15 גרם נטו
מורפין    0.3 גרם
משרת אופיום    0.3 גרם תכולת מורפין נטו
פתידין    1 גרם נטו
מתאפמטאמין    0.2 גרם נטו

 

חשוב בנקודה זו לציין כי גם אם נתפסו כמויות העולות על הכמויות המצוינות לעיל לא מדובר בסוף פסוק וניתן, במקרים המתאימים, להראות כי כמויות נועדו לצריכה עצמית על אף שמדובר בכמות סם מסוכן העולה על ההגדרה לעיל.

מדיניות אי ההפללה של צרכני הקנאביס אושרה על ידי ממשלת ישראל ביום 5.3.17 והיא מתווה את ההליכים הפליליים אשר ינוהלו כלפי המשתמשים בקנאביס לצריכה עצמית. לפי המדיניות החדשה האכיפה כנגד משתמשים בסם הקנאביס לצריכה עצמית תהא באמצעות קנסות מנהליים, הסדר מותנה או צו פיקוח.

מדיניות אי הפללה מתווה דרכי טיפול במשתמשי הקנאביס התלויה במספר הפעמים אשר הוא נתפס על-ידי רשויות החוק. אדם אשר ייתפס מחזיק בקנאביס, בכמות הקטנה מ-15 גרם קנאביס, בפעם הראשונה יושת עליו קנס מנהלי. אם הוא ייתפס בשנית יושת עליו קנס כפול. בפעם השלישית אשר ייתפס מחזיק בקנאביס הטיפול בעניינו יועבר למסלול של סגירת תיק בהסדר מותנה, מבלי שיוגש נגדו כתב אישום, וזאת בתמורה להודייתו בביצוע העבירה, עמידתו בפיקוח שירות המבחן ו/או הבטחתו להימנע מביצוע עבירה בעתיד. חשוב לציין כי סגירת תיק בהסדר מותנה אינה מהווה רישום פלילי והוא מותנה כאמור בביצוע התנאים אשר נקבעו בהסדר. באם תנאי ההסדר לא קוימו, צפוי אותו אדם לעמוד מול כתב אישום בגין התיק אשר נסגר בהסדר מותנה. בפעם הרביעית ויותר אשר ייתפס בהחזקה ושימוש לצריכה עצמית ייפתח כנגד אותו אדם תיק פלילי.  

מדיניות אי ההפללה וקטינים:

מדיניות אי ההפללה מתווה בנפרד דרכי טיפול למשתמשי קנאביס לצריכה עצמית שהינם קטינים. כאשר מדובר במשתמש קטין אשר זו הפעם הראשונה אשר נתפס בהחזקה ו/או שימוש של קנאביס הטיפול בעניינו יועבר למסגרת של הליכים טיפוליים ללא השתת קנס. בפעם השניה הטיפול בעניין הקטין יועבר למסלול של סגירת תיק בהסדר מותנה ופעם השלישית ייפתח לאותו קטין תיק פלילי ותישקל האפשרות להגיש נגדו כתב אישום ולהעמידו לדין.

חשוב להבהיר כי מדיניות אי ההפללה אינה הופכת את שימוש והחזקה של סם הקנאביס לחוקי. החזקה ושימוש של קנאביס לצריכה עצמית נותרה ועודנה עבירה פלילית ואסורה. מדיניות אי ההפללה מעבירה את מרכז הכובד של בעיית השימוש וההחזקה אל עברם של הליכים טיפוליים על פני ההליך הפלילי.

  

נתפסת עם סמים לשימוש עצמי? זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין החזקת סמים? פנה בדחיפות לעו"ד פלילי אשר ילווה אותך בהליך ויפעל על מנת למצות את זכויותיך אל מול רשויות אכיפת החוק.  

לייעוץ התקשרו: 052-528-9081

נהיגה תחת השפעת סמים_edited
איומים_edited
תעודת יושר_edited
הזכות לעוין בחומר חקירה_edited
צו הרחקה וצו מניעת הטרדה מאיימת_edited
אי הרשעה_edited_edited
קטין בחקירה זכויות וכללים_edited
עו"ד מורן שלזינגר|תוספות ראייתיות
מהן הסמכויות לעכב_edited
חיפוש על הגוף האסור והמותר_edited
עו"ד מורן שלזינגר|מעצר ימים|מתי ובאל
עו"ד מורן שלזינגר|מאסר על תנאי
מעצר עד תום ההליכים ראיות לכאורה_edited
שחרור ממעצר של קטינים_edited
שחרור ממעצר פיקוח אלקטרוני_edited
תמנוה מעצר ימים וחומר חקירה_edited
תמונה סגירת תיק פלילי_edited
עו"ד מורן שלזינגר|שחרור ממעצר
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי
bottom of page