top of page

חילוט רכוש בעבירות סמים

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

דיני חילוט רכוש הקשור לעבירות סמים עוגנו באופן ספציפי בפקודת הסמים במסגרת תיקון לפקודה משנת תשמ"ט-1989. מטרת התיקון היתה לייעל את המלחמה בעברייני סמים על ידי שלילת רכוש שהושג על ידם במסגרת פעילותם הפלילית. החילוט הינו בעל תכלית הרתעתית ומטרתו לפגוע בתמריץ הקיים לבצע עבירות סמים. חילוט רכוש הקשור בעבירות סמים משקף את התפיסה המבקשת לפגוע פגיעה כלכלית ברווחי עבריין הסמים על-ידי שלילת רווחיו ממעשי העבירה. 

החוק קובע שורה של הסדרים על מנת לאזן בין האינטרסים השונים. כך נקבע בסעיף 36ג(א) לפקודה כי לא יחולט רכוש הקשור בעבירת סמים באם הוכיח אדם כי רכש זכות ברכוש בתמורה ובתום לב בלי שיכול היה לדעת כי שימש או הושג בעבירה. עוד נקבע בסעיף 36ג(ב) לפקודה כי חילוט ייעשה רק בכפוף לכך שלבעל הרכוש שיחולט ולבני משפחתו המתגוררים עמו יהיו אמצעי מחיה סבירים ומקום מגורים סביר.  

 

דוקא העובדה כי היקף הרכוש החשוף להליך החילוט הוא רחב מאד, מחייב הדבר איזון ראוי תוך התחשבות באינטרסים אחרים, ובתוכם הגנה על זכות קנין של מי שאין לו קשר לעבירת הסמים, במיוחד נוכח ההגנה החוקתית הניתנת כיום לזכות הקנין בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 

 

סעיף 36א לפקודה קובע:

 

חילוט רכוש בהליך פלילי

(א) הורשע אדם בעבירה של עיסקת סמים, יצווה בית המשפט, זולת אם סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי בנוסף לכל עונש יחולט לאוצר המדינה כל רכוש שהוא –

...ו

(2) רכוש שהושג במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיועד לכך.נ

...ב

(ב) בית המשפט שהרשיע אדם בעבירה של עיסקת סמים, והוכח לו כי הנידון הפיק רווח מעבירה של עסקת סמים או שהיה אמור להפיק רווח מעבירה כאמור, יקבע בהכרעת הדין, על פי בקשת תובע, שהנידון הוא סוחר סמים, ומשעשה כן – יצווה בגזר הדין כי בנוסף לכל עונש, יחולט לאוצר המדינה כל רכוש של הנידון שהושג בעבירה של עיסקת סמים, אלא אם כן סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט".

חזקות בבקשת חילוט רכוש לפי פקודת הסמים

סעיף 31 לחוק קובע שורה של חזקות ובהן חזקה הקשורה למי שהוכרז כ"סוחר סמים". זו לשון סעיף 31(6):

 

"קבע בית המשפט לפי סעיף 36א(ב) שנידון הוא סוחר סמים –

(א) כל רכוש של אדם כאמור, ורכוש של בן זוגו ושל ילדיו אשר טרם מלאו להם עשרים ואחת שנים, וכן רכוש של אדם אחר שהנידון מימן את רכישתו או העבירו לאותו אדם ללא תמורה, ייראה כרכוש של הנידון שהושג בעבירה של עיסקת סמים, אלא אם כן הוכיח הנידון אחת מאלה:

 

       (אא) האמצעים להשגת הרכוש היו חוקיים;

      

 (בב) הרכוש הגיע לידיו או לידי בעליו לא מאוחר משמונה שנים שקדמו ליום הגשת כתב האישום בשל העבירה שעליה נדון;

 

(ב)   כל רכוש שנמצא בחזקתו או בחשבונו של הנידון, ייראה כרכוש שלו, אלא אם כן הוכיח שהרכוש הוא של זולתו שאינו אחד האנשים המפורטים בפסקה(א).

בבוא התביעה לבקש את חילוטו של רכוש נאשם, פתוחות בפניה  שתי דרכים: האחת – להוכיח לגבי "סוחר סמים" כי רכוש ספציפי של הנידון הושג בעבירה של עיסקת סמים ואזי הינו בר-חילוט. בהוכחה כזו, לא עומדות לזכות התביעה ההקלות שבחזקה, ועליה להוכיח, אפוא, את כל היסודות הנדרשים כאמור לצורך ביסוס בקשתה לחילוט.

 

השניה, להסתמך על החזקה שבסעיף 31(6) לפקודה אשר מבחינה בין רכוש המצוי בחזקתו של הנאשם או בני משפחתו הגרים עמו לבין רכוש של אדם אחר שהנידון מימן את רכישתו או העבירו אליו ללא תמורה. גם אלה ייחשבו מכח החזקה כרכוש שהושג בעבירה של עיסקת סמים, אלא אם הנידון הפריך חזקה זו בדרך המפורטת באותה הוראה. אולם בטרם תוחל החזקה, על התביעה להוכיח את התנאים המוקדמים להחלתה, קרי: כי מדובר ברכוש של הנידון, או רכוש של בן זוגו ושל ילדיו שטרם מלאו להם 21 שנים, או כי מדובר ברכוש של אדם אחר שהנידון מימן את רכישתו, או שהעבירו לאותו אדם ללא תמורה. בלא הוכחת התנאים הרלבנטיים להקמת החזקה בידי התביעה היא לא תחול.

 

אשר לטיב נטל ההוכחה החל על התביעה להוכחת התנאים המוקדמים לתחולתה של החזקה, התפיסה המקובלת בהלכה הפסוקה היא כי מדובר ברמת הוכחה כנדרש במשפט פלילי, מעבר לספק סביר. משעמדה התביעה בנטל להוכיח את חלותה של החזקה עומדת לנידון את הזכות להפריך את החזקה וזאת בנטל של מאזן ההסתברויות ודי בכך בהצגת גרסת הגנה המסתברת יותר מגרסת התביעה.

למידע נוסף בדבר ביצוע חילוט זמני ראה מאמר תפיסת רכוש וחילוט זמני בהליך הפלילי

הוגשה נגדכם בקשת חילוט רכוש לפי פקודת הסמים? שיכרו את שירותיו של עורך דין פלילי אשר מבין ובעל ניסיון בסוגיית החילוט שיעשה כל שניתן על מנת להוביל לשחרור הרכוש.  

לייעוץ התקשרו: 052-528-9081

נהיגה תחת השפעת סמים_edited
איומים_edited
תעודת יושר_edited
הזכות לעוין בחומר חקירה_edited
צו הרחקה וצו מניעת הטרדה מאיימת_edited
אי הרשעה_edited_edited
קטין בחקירה זכויות וכללים_edited
עו"ד מורן שלזינגר|תוספות ראייתיות
מהן הסמכויות לעכב_edited
חיפוש על הגוף האסור והמותר_edited
עו"ד מורן שלזינגר|מעצר ימים|מתי ובאל
עו"ד מורן שלזינגר|מאסר על תנאי
מעצר עד תום ההליכים ראיות לכאורה_edited
שחרור ממעצר של קטינים_edited
שחרור ממעצר פיקוח אלקטרוני_edited
תמנוה מעצר ימים וחומר חקירה_edited
תמונה סגירת תיק פלילי_edited
עו"ד מורן שלזינגר|שחרור ממעצר
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי
bottom of page