top of page

סגירת תיק פלילי בהסדר מותנה

הסדר מותנה הוא למעשה הסכם בין התביעה לחשוד, לפיו החשוד מודה בביצוע העובדות המהוות עבירה ומתחייב לקיים את התנאים שפורטו בהסדר, וזאת כנגד התחייבות התובע להימנע מהגשת כתב אישום ולסגור את התיק שנפתח נגד החשוד בעילה של "סגירה בהסדר", אשר לא מותירה אחריה רישום פלילי.

גורמי התביעה הרשאים לערוך הסדרים מותנים הם: (א) פרקליט כאמור בסעיף 12(א)(1)(א) לחוק סדר הדין הפלילי; (ב) תובע שהוא קצין משטרה המכהן כראש יחידת תביעות או תובע משטרתי בכיר שהוא הסמיך לעניין זה; (ג) מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיך לכך, לפי סעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 ולפי סעיף 258 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, להגיש כתב אישום בעבירה לפי חוק התכנון והבנייה, והוא מפוקח בידי המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה.

כפי שעולה מהנחיות היועץ המשפטי לממשלה הסדר מותנה משמש ככלי אכיפה מידתי, אשר מאפשר הלימה טובה יותר, בנסיבות מסוימות, בין חומרת העבירה וכלל נסיבותיה לבין התגובה החברתית הננקטת כלפי החשוד. קיומו של הליך זה יתן הזדמנות נוספת לחשודים המתאימים, ויאפשר, במקרים ההולמים, הטלת סנקציה מתאימה, ללא הגשת כתב אישום וניהול הליך בבית משפט, על כל המשמעויות הנילוות לכך, ובכלל זה הכתם של הרשעה פלילית.

סוגי העבירות והנסיבות בהן ניתן לערוך הסדר מותנה

 1. ניתן לערוך הסדר בעבירה מסוג חטא או עוון, או בעבירה מסוג פשע המנויה בתוספת השישית (נכון למועד פרסום הנחייה זו,  אין מנויות עבירות מסוג פשע בתוספת השישית).

 2. לא ייערך הסדר בעבירות הבאות: (1) עבירה המנויה בסעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, העוסק בסדרי דין מיוחדים בעבירות קלות; (2) עבירה שהיסוד העובדתי בה מהווה הפרה שבשלה ניתן להטיל עיצום כספי לפי חיקוק או עבירה עם יסוד עובדתי דומה למעשה המהווה הפרה כאמור; (3) עבירה שניתן להטיל בשלה כופר כסף.

ככלל, השימוש בהסדר נועד לחול על עבירות קלות או עבירות שבוצעו בנסיבות מקלות, הן נסיבות הקשורות לביצוע העבירה והן נסיבות שאינן קשורות בהכרח בביצוע העבירה, לרבות נסיבות הקשורות למבצע העבירה.

נסיבות שישקלו במתן ההחלטה האם לסגור את התיק בהסדר מותנה:

 1. נסיבות אישיות של החשוד – לרבות גילו של החשוד; מידת הפגיעה הצפויה בחשוד או במשפחתו כתוצאה מקיומו של הליך פלילי; התנהגותו החיובית של החשוד ותרומתו לחברה; נסיבות חיים קשות של החשוד; העדרו של עבר פלילי לחשוד.

 2. נסיבות ביצוע העבירה – לרבות העדר תכנון מוקדם לביצוע העבירה; הסיבות שהביאו את החשוד לבצע את העבירה; חלקו היחסי של החשוד בביצוע העבירה; מעשה חד פעמי; קיומו של קורבן עבירה יחיד; חלוף זמן רב מעת ביצוע העבירה.

 3. תוצאות העבירה – לרבות נזק לא רב אשר נגרם או צפוי היה להיגרם מביצוע העבירה.

 4. התנהלות החשוד לאחר ביצוע העבירה – לרבות שיתוף פעולה של החשוד עם רשויות אכיפת החוק; הודאת החשוד ונטילת אחריות על מעשיו; חרטה של החשוד על מעשיו; מאמצים שנעשו על-ידי החשוד לחזור למוטב; מאמצים שנעשו על-ידי החשוד לתיקון תוצאות העבירה או לפיצוי הנזק שנגרם ממנה.

 5. נסיבות מקלות אחרות אשר יש בהן להטות את הכף מבחינת האינטרס הציבורי לסגירת התיק בהסדר מותנה.

אין הכרח שנסיבות מסוימות או שכל הנסיבות האמורות יתקיימו כתנאי להחלתו של הסדר מותנה על ארוע ספציפי.

תנאי הסף לתחולת הסדר מותנה:

החוק קובע מספר תנאי סף  לעריכת הסדר מותנה עם חשוד:

 1. העונש המתאים לחשוד, לדעת התובע, לפי הוראות סימן א'1 לפרק ו' לחוק העונשין, לעניין הבניית שיקול הדעת בענישה, אינו כולל מאסר בפועל, ובכלל זה מאסר שירוצה בדרך של עבודות שרות.

 2. לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים שלפני ביצוע העבירה נושא ההסדר; לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים בעניינו במשטרה או באותה רשות, שאינם חלק מההסדר; לא נערך הסדר מותנה עם החשוד בחמש השנים שלפני ביצוע העבירה נושא ההסדר.

 3. קיומן של ראיות מספיקות לאישום בעבירה נושא ההסדר.

התנאים שיכולים להיכלל בהסדר מותנה:

סעיף 67ג לחוק מונה רשימה סגורה של תנאים שניתן לכלול בהסדר. פרט לתנאים המנויים בסעיף (ד) להלן, כל התנאים מוגבלים לתקופה של עד שנה. התנאי המנוי בסעיף (ד) מוגבל ככלל לשנה, אולם ניתן לקבוע משך זמן של עד שנה וחצי לקיומו, במקרים מיוחדים ובהמלצת קצין המבחן:

א. תשלום לאוצר המדינה או לגורם אחר עד לגובה 14,400 ₪.

ב. פיצוי לכל נפגע עבירה עד לסכום 14,400 ₪.

ג. התחייבות להימנע מביצוע העבירה.

ד. עמידה בתנאי תכנית טיפול, תיקון ושיקום (עד שנה או שנה וחצי במקרים מיוחדים), לרבות ביצוע שירות לציבור (של"צ), שיקבע קצין מבחן, והמצאות בפיקוח קצין מבחן.

תנאי זה ייכנס לתוקף רק לאחר שתימסר הודעה של שירות המבחן, באישור שר הרווחה והשירותים החברתיים, על האפשרות לכלול תנאי זה בהסדרים מותנים. נכון למועד פרסום הנחייה זו, טרם ניתנה הודעה כזו.

ה. נקיטת אמצעים לתיקון הנזק שנגרם מהעבירה הקבועים בתוספת החמישית, שהם אחד או יותר מאלה:

 1. פסילת רישיון נהיגה.

 2. הפקדת כלי יריה.

 3. התחייבות להימנע מכניסה למקום או קשר עם אדם.

 4. מכתב התנצלות לקורבן.

 5. הסכמה לחלט או להשמיד חפץ הקשור לעבירה ואסור בהחזקה לפי כל דין.

 6. השבת חפץ בעין לנפגע העבירה.

 7. לעניין עבירות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, ובתיקים המנוהלים על-ידי תובע שהוסמך לכך כאמור לעיל בסעיף 2 בפרק "מטרות החוק", התנאים הבאים:

א. הריסה, פירוק או סילוק של הבניין או של חלק ממנו, שנבנו בלא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית.

ב. הריסה, פירוק או סילוק של חלק מבניין שנבנה כדין, אם יש בביצוע פעולה כאמור לגבי חלק אחר, בלבד, מאותו בניין שנבנה שלא כדין, כדי לסכן את הנפש או את בטיחות הציבור אם לא ייהרס, יפורק או יסולק גם החלק שנבנה כדין, והכל למעט לגבי חלק מבניין בבעלותו או בהחזקתו של צד שלישי.

ג. הפסקת עבודה או שימוש במקרקעין, הנעשים בלא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית.

ד. התאמת בניין שנבנה בלא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית, להיתר או לתכנית

על התובע לקבוע בהסדר תנאי או תנאים אשר יהיה במילויים על ידי החשוד כדי לענות, בנסיבות הענין, על הענין לציבור, מבלי שהחשוד יועמד לדין, ואשר יהיה בהם לקדם את האינטרס הציבורי באופן המיטבי.

ככל ונחקרתם כחשודים בביצוע עבירה פלילית בעבירות קלות, או בנסיבות ביצוע מקלות יש מקום לפנות לעורך דין פלילי על מנת שינסה למצות את האפשרות לסגור את התיק בעילת "סגירה בהסדר", דבר אשר ימנע את הכתם של ניהול הליך פלילי.

סגירת תיק פלילי| חזרה מכתב אישום|הסדר מותנה| עבירות איומים 

סגירת תיק פלילי| חזרה מכתב אישום|הסדר מותנה| עבירת תקיפה 

חקירה משטרתית
נהיגה תחת השפעת סמים_edited
איומים_edited
תעודת יושר_edited
הזכות לעוין בחומר חקירה_edited
צו הרחקה וצו מניעת הטרדה מאיימת_edited
אי הרשעה_edited_edited
קטין בחקירה זכויות וכללים_edited
עו"ד מורן שלזינגר|תוספות ראייתיות
מהן הסמכויות לעכב_edited
חיפוש על הגוף האסור והמותר_edited
עו"ד מורן שלזינגר|מעצר ימים|מתי ובאל
עו"ד מורן שלזינגר|מאסר על תנאי
מעצר עד תום ההליכים ראיות לכאורה_edited
שחרור ממעצר של קטינים_edited
שחרור ממעצר פיקוח אלקטרוני_edited
תמנוה מעצר ימים וחומר חקירה_edited
תמונה סגירת תיק פלילי_edited
עו"ד מורן שלזינגר|שחרור ממעצר
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי
bottom of page