top of page

שחרור ממעצר - פיקוח אלקטרוני

עו"ד פלילי בחיפה והצפון מורן שלזינגר

חוק הפיקוח האלקטרוני נכנס לתוקף ביום 16.6.2015 והוא הגדיר לראשונה את הפיקוח האלקטרוני כמעצר עד תום ההליכים ולא כחלופת מעצר. המדובר בשינוי תפיסתי של ממש בכל הנוגע לעצורים בפיקוח אלקטרוני אשר נחשבים כעצורים. המשמעות של השינוי אינו סמנטי גרידא והשלכותיו הפרקטיות מתבטאות בעיקר במגבלות הזמן אשר חלות על עצורים.  

שינוי מהותי נוסף הינו בסנקציות הפרת תנאי הפיקוח. כאשר מדובר בפיקוח אלקטרוני ניתן להחזיר את המפר למתקן כליאה בהחלטה מנהלית של הממונה על פיקוח אלקטרוני. לומר, אין צורך בהחלטה שיפוטית בעניינו לצורך החזרתו מאחורי סורג ובריח.

 

התנאים למעצר בפיקוח אלקטרוני:

כאשר בוחן בית המשפט את היתכנות השמת העצור במעצר בפיקוח אלקטרוני הוא בוחן ראשית את התקיימותם של התנאים לצו מעצר לפי סעיף 21(א) לחוק המעצרים. שנית, בוחן בית המשפט האם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה. שלישית, ובמידה ולא ניתן לשחרר בערובה, בית משפט רשאי, בהסכמת הנאשם, להורות כי חלף מעצר מאחורי סורג ובריח ייעצר בפיקוח אלקטרוני.

יובהר, כי בית משפט לא יורה על השמתו של נאשם בתנאי פיקוח אלקטרוני אלא אם שוכנע שדי בו, בצירוף תנאים מגבילים אחרים כגון פיקוח אנושי, כדי להשיג את תכלית המעצר. החלטה על מעצר עם איזוק אלקטרוני מותנית בכך שבית המשפט יקבל לרשותו דיווח בדבר היתכנות הפיקוח מבחינת מכסת תקני הפיקוח וסביבת מקום הפיקוח המוצע על ידי התביעה.

נפסק כי אין לנכות מתקופת המעצר בפיקוח אלקטרוני מתקופת המאסר שנפסקה, אך עם זאת על בית המשפט לתת דעתו למשך הזמן בו היה הנאשם עצור בפיקוח אלקטרוני בגזירת הדין.

עצור בפיקוח אלקטרוני עומד בפני מנגנון הארכת המעצר לפי סעיפים 60-62א לחוק המעצרים. נקבע כי לצורך חישוב מניין הימים במידה והיו תקופות מעצר משולבות (הן במעצר והן בפיקוח אלקטרוני) יחושב יחס של 2:1, כך שחישוב ימי מעצרו לצורך מעצר עד תום ההליכים יחושב כל יום מעצר ומחצית ממספר ימי המעצר בפיקוח אלקטרוני.       

נהיגה תחת השפעת סמים_edited
איומים_edited
תעודת יושר_edited
הזכות לעוין בחומר חקירה_edited
צו הרחקה וצו מניעת הטרדה מאיימת_edited
אי הרשעה_edited_edited
קטין בחקירה זכויות וכללים_edited
עו"ד מורן שלזינגר|תוספות ראייתיות
מהן הסמכויות לעכב_edited
חיפוש על הגוף האסור והמותר_edited
עו"ד מורן שלזינגר|מעצר ימים|מתי ובאל
עו"ד מורן שלזינגר|מאסר על תנאי
מעצר עד תום ההליכים ראיות לכאורה_edited
שחרור ממעצר של קטינים_edited
שחרור ממעצר פיקוח אלקטרוני_edited
תמנוה מעצר ימים וחומר חקירה_edited
תמונה סגירת תיק פלילי_edited
עו"ד מורן שלזינגר|שחרור ממעצר
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי
bottom of page