top of page

זכות ההיוועצות עם עורך דין פלילי לפני חקירהלחשוד טרם חקירתו במשטרה קמות זכויות בניהן הזכות להיוועץ עם עורך דין פלילי לפני חקירה. זכות ההיוועצות נחשבת לאחת מזכויות היסוד של נאשם, ומטרתה להבטיח משפט צדק, שכן היעדרו של ייצוג משפטי עלול להביא להרשעת שווא, אם בשל פגיעה ביכולת הגנתו של הנאשם אם בשל פגיעה במימוש זכויותיו הדיוניות והמהותיות.


ראו ע"פ 10/816 גולד נ' מדינת ישראל, בפסקה 11 2012.9.3.


הזכות להיוועצות מעוגנת בסעיף 34 לחוק המעצרים (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן: "החוק") לפיו עצור זכאי להיפגש עם עורך דין ולהיוועץ בו. התייעצות עם עורך דין פלילי לפני שחשוד מוסר את גרסתו הינה חשובה ביותר ואין זה משנה אם אותו חשוד עבר או לא עבר את העבירה בה הוא נחשד. חקירה משטרתית הינה סיטואציה מלחיצה לרב הנחקרים וטומנת בחובה התמודדויות לא פשוטות. ליווי של עורך דין פלילי מראשית הדרך, אשר יעמיד את החשוד על זכויותיו ועל טוהר החקירה, הינה זכות שחשוב לנצל.


מתי ניתן למנוע מחשוד את זכות ההיוועצות עם עורך דין פלילי?


בהתקיימם של מקרים חריגים המצוינים בחוק ניתן יהיה למנוע לפרק זמן מסוים את זכותו של חשוד להתייעץ לפי חקירה עם עורך דינו. כך, לפי סעיף 34 (ד) לחוק קובע כי אם נמצא העצור באותה עת, בעיצומם של הליכי חקירה או של פעולות אחרות הקשורות בחקירה, באופן שנוכחותו נדרשת כדי להשלימם, ועריכת הפגישה עם עורך הדין ללא דיחוי, כאמור בסעיף קטן (ג), מחייבת את הפסקתם או את דחייתם למועד אחר, והקצין הממונה בדרגת רב פקד ומעלה (להלן בסעיף זה – הקצין הממונה) סבר כי הפסקתם או דחייתם עשויה לסכן, באופן ממשי, את החקירה, רשאי הוא להורות בהחלטה מנומקת בכתב, שפגישת העצור עם עורך הדין תידחה לזמן הנדרש כדי להשלים את הפעולה, ובלבד שההפסקה לא תעלה על שעות ספורות. לומר, ניתן יהיה לעכב למספר שעות את המפגש רק בהינתן שהפסקת פעולות חקירה יסכנו באופן ממשי את החקירה וכאשר ההחלטה נעשית על-ידי קצין ממונה בכתב.


לפי סעיף 34 (ה) לחוק אם סבר הקצין הממונה כי פגישת העצור עם עורך הדין עלולה לסכל או לשבש מעצרם של חשודים נוספים באותו ענין, למנוע גילוי ראיה או תפישת דבר שהושג בקשר לאותה עבירה, רשאי הוא להורות, בהחלטה מנומקת בכתב, שהפגישה תידחה לתקופה הנדרשת ובלבד שהיא לא תעלה על 24 שעות משעת המעצר. לומר, במידה וישנם חשודים נוספים שיש לעצור אותם או תפיסת ראיה הקרושה לעבירה הנחקרת, רשאי קצין ממונה, בהחלטה מנומקת בכתב לעכב את המפגש של החשוד עם עורך דינו עד למשך זמן של 24 שעות.


המשמעות של מניעת הזכות להיוועצות בעורך דין פלילי


בע"פ 5121/98 טוראי רפאל יששכרוב נ' מדינת ישראל (להלן: "הלכת יששכרוב") נקבע על-ידי בית המשפט העליון כי במקרים מסוימים ניתן לפסול ראיות אשר הושגו שלא כדין, לרבות ראיות שהושגו תוך פגיעה בזכות של חשוד להיוועצות בסניגור, או בהודעה על זכות זו (כלומר, הפרת חובתה של המשטרה להודיע לחשוד על זכות ההיוועצות עם עורך דין טרם החקירה) עשויה להוביל לפסילת הראיות אשר התקבלו כתוצאה מהפרת הזכות.ניצול של הזכות להיוועצות עם עורך דין פלילי מבטיחה כי זכויות החשודים יישמרו, מבטיחה את תקינות הליך החקירה ומאזנת את פערי הכוחות בין החשוד לרשות החוקרת. ליווי של עורך דין פלילי החל מתחילת ההליך חשובה עד מאוד ויכולה להשפיע על גורל כל ההליך הפלילי.

 

מהצלחות המשרד: 

מאמרים נוספים העשויים לעניין אותך:

 

המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי

פוסט אחרון
פוסטים אחרונים
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page