top of page

סגירת תיק פלילי – מתי נותר רישום משטרתי וכיצד ניתן לסגור תיק פליליעם סיום החקירה המשטרתית עובר תיק החקירה אל רשויות התביעה אשר בגדול מורכבות מתביעה משטרתית ומפרקליטות המדינה. על התובע המקבל לידו את תיק החקירה לבחון את הראיות בתיק ובמידה והוא מגיע למסקנה כי יש די ראיות על מנת להוכיח את האשמה וכי קיים אינטרס ציבורי בהגשת כתב האישום, יוגש כתב אישום כנגד החשוד.


תובע רשאי בשלב זה שלא להגיש כתב אישום משלושה טעמים:


חוסר אשמה – כאשר התובע מגיע למסקנה כי החשוד כלל לא ביצע עבירה.


חוסר ראיות - כאשר התובע סבור שאין בידיו די ראיות להוכיח את אשמת החשוד, אף שהוא לא משוכנע שהחשוד לא ביצע עבירה.


חוסר עניין לציבור – כאשר התובע סבור שיש בידיו די ראיות להוכיח את אשמת החשוד אך הוא סבור כי אין אינטרס ציבורי מספק להעמדה לדין או שיש אינטרס ציבורי שלא להעמיד לדין.


כאשר תיק נסגר בעילת 'חוסר אשמה' הדבר אינו מותיר כל רישום בגיליון הרישום המשטרתי של החשוד, בעוד וסגירת התיק בשל 'חוסר ראיות' ו'חוסר עניין לציבור' מותירות רישום משטרתי עד לתום תקופת ההתיישנות של העבירה האמורה. רישום זה יכול להיות בעוכריהם של חשודים במשך שנים רבות ולפיכך קיימת חשיבות לעילת סגירת התיק ב'חוסר אשמה', אשר כאמור לא מותירה רישום.


מחיקת רישום משטרתי


רישום משטרתי נותר במקרים בהם נחקר אדם כחשוד, הוחלט על סגירת התיק בשל חוסר ראיות ו/או חוסר עניין לציבור. תיקי חקירה אלו מופיעים בתיעוד ב'רישום משטרתי'. הרישום המשטרתי הינו 'רישום פנימי' של הגוף החוקר הכולל תיקי חקירה תלויים ועומדים (מבד"ים) ותיקי חקירה סגורים (אשר לא נסגרו מעלית חוסר אשמה).


במקרים כאלו אין זה מתחייב כי הרישום המשטרתי יוותר במאגר הרישום המשטרתי וניתן לפעול על מנת לבטל את הרישום. דרך אחת למחיקת הרישום המשטרתי היא פנייה לראש האגף לחקירות ולמודיעין במשטרה על מנת שישתמש בסמכותו ויורה על ביטול הרישום. בין הקריטריונים אשר ישקלו בבקשה לביטול רישום תיק סגור יהיו: הזמן שחלף מאז התרחשות האירוע, כמות הרישומים הפליליים על שם המבקש, מהות העבירות וחומרתן ועוד.


דרך נוספת להביא לביטול הרישום המשטרתי הינו הגשת בקשה לשינוי עילת סגירת התיק. במקרה כזה מוגשת בקשה מטעם החשוד המבקש לקבל העתק מחומר החקירה של התיק הרלוונטי. לאחר קבלת חומרי החקירה ועל בסיס ניתוח ראייתי ומשפטי של תיק החקירה מוגשת בקשה לשינוי עילת סגירה לחוסר אשמה.


נחקרת כחשוד במשטרה ותיק החקירה נגדך נסגר מחוסר ראיות או חוסר עניין לציבור? קיומו של רישום משטרתי מפריע לך? ניתן לפעול על מנת לסגור את התיק ולמחוק את הרישום המשטרתי כנגדך. פנה עוד היום לעו"ד פלילי על מנת שיפעל לסגירת תיק כנגדך.


 

מהצלחות המשרד: 

מאמרים נוספים העשויים לעניין אותך:

 המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי

פוסט אחרון
פוסטים אחרונים
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page