top of page

מעצר ימים מעצר עד תום ההליכים ומה שבניהם


אחד מהרכיבים המשפיעים ביותר על ההליך הפלילי הינם הליכי המעצר אשר משתנים בהתאם לשלב שבו נמצא ההליך הפלילי. מעבר להשפעה הנפשית העצומה הנלווית מטבע הדברים להליכי המעצר, קיומם של אלה משפיעים באופן ישיר על ניהול התיק הפלילי.


מעצר ימים – מעצר לפני הגשת כתב אישום ולצורך חקירה


מעצר ללא צו מעצר - בשלב הראשוני לאחר שאדם הינו בגדר חשוד בביצוע עבירה שוטר רשאי לעצור ללא צו מעצר למשך 24 שעות, כאשר הינו סבור שלא ניתן להמשיך את הליכי החקירה כאשר החשוד הינו משוחרר. לא יאוחר מתום 24 השעות הראשונות יש להביא את החשוד בפני בית משפט על מנת שבית המשפט יקבל החלטה באם להאריך את מעצרו או שמא ניתן להמשיך ולחקור כאשר החשוד משוחרר. לקצין ממונה קיימת הסמכות להאריך את הבאת החשוד לפני בית משפט ל-48 שעות במקרים מסוימים כגון פעולת חקירה דחופה.


מעצר ללא צו - כאשר עוצרים חשוד עם צו מעצר יש להביאו תוך 24 שעות בפני בית משפט, כאשר קצין משטרה אינו יכול להאריך את משך מעצר זה. בית המשפט יחליט האם להאריך את מעצרו של החשוד או לשחררו (שחרור מלא או בתנאים).


התנאים לצורך מעצר ימים:


על מנת לעצור חשוד במעצר ימים יש למלא אחר מספר תנאים: 1) קיים חשד סביר שהוא ביצע עבירה מסוג עוון או פשע; 2) קיים חשד לשיבוש הליכי משפט; או 3) חשש לסיכון לאדם או לציבור; או 4) נדרש לבצע פעולות חקירה נוספות אשר ניתן לבצען רק אגב מעצר; 5) לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך אחרת.


המדובר בשלב טרם הגשת כתב אישום כנגד החשוד ומעצר זה מוגבל ככלל עד ל-30 ימים. בשלב זה מטרת המעצר העיקרית הינה מתן אפשרות ליחידה החוקרת להמשיך ובצע פעילות חקירה ללא הפרעות אשר יכולות לנבוע מהיות החשוד משוחרר.


מעצר על-פי הצהרת תובע – לפני הגשת כתב אישום


כלל, עם תום הטעמים שהובילו למעצר ימים, למשל סיום הליכי חקירה, יש לשחרר את החשוד. אולם, מכיוון ובסיום החקירה עוברת ההחלטה בדבר הגשת כתב אישום לידי התובע, קיימת אפשרות להארכת מעצרו של חשוד לצורך הכנת כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים אל נוכח בקשת תובע על-פי סעיף 17 ד לחוק המעצרים, מה שמכונה כ'מעצר על-פי הצהרת תובע'. מעצר זה מוגבל עד ל-5 ימי מעצר.


מעצר גישור – מעצר אחרי הגשת כתב אישום


בשלב בו הוגש כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים כנגד נאשם ישנה אפשרות נוספת למעצר, הנקרא 'מעצר ביניים' אשר הינו מעצר 'גישור' בהסכמת הנאשם, לצורך לימודו את חומרי החקירה העומדים נגדו. יש לדעת כי עד להגשת כתב האישום חומר החקירה אינו גלוי לנאשם ורק עם הגשת כתב האישום נגדו קמה לו הזכות לקבל את חומרי החקירה. עוד יש לציין כי בשלבי המעצר ימים ומעצר על פי הצהרת תובע בית המשפט המוסמך לדון בבקשות המעצר הינו בית משפט השלום וזאת ללא קשר לחומרת העבירה הנדונה.


מעצר עד תום ההליכים – מעצר אחרי הגשת כתב האישום


מעצר עד תום ההליכים הינו מעצר של נאשם אשר הוגש כנגדו כתב אישום והוא למעשה בקשה של הרשות התובעת להשאירו עצור עד סיום ההליכים הפליליים כנגדו. מעצר עד תום ההליכים כלל מוגבל עד לתשעה חודשים, אך קיימת סמכות לבית המשפט העליון להאריך את תקופת המעצר לתקופה נוספת של עד 90 יום. מעצר עד תום ההליכים – הינו מעצר של נאשם אשר הוגש כנגדו כתב אישום והוא למעשה בקשה של הרשות התובעת להשאיר את הנאשם במעצר עד תום ההליכים הפליליים כנגדו.


התנאים לצורך מעצר עד תום ההליכים:


על מנת לעצור נאשם עד תום ההליכים יש למלא אחר מספר תנאים: 1) קיומה של עילת מעצר; 2) קיומן של ראיות לכאורה להוכחת האשמה; 3) היעדר חלופה – לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך אחרת; 4) הנאשם הינו מיוצג על ידי עורך דין.


בשלב זה חומר החקירה גלוי בפני הנאשם וסנגורו. בית המשפט אשר לו הסמכות העניינית לדון בבקשת המעצר עד תום ההליכים הוא בית המשפט שלו הסמכות העניינית לדון בעבירות, אך יהא זה שופט אחר מהשופט הדן בתיק העיקרי.


סוגיית המעצרים הינה חשובה מאוד בהליך הפלילי ויש בה כדי להשליך על המשך ניהול ההליך כולו ולכן ישנה חשיבות לליווי של עורך דין פלילי מנוסה שיוכל להוביל לתוצאות אופטימליות בהליך הפלילי.

 

מהצלחות המשרד: 

מאמרים נוספים העשויים לעניין אותך:

 המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי

פוסט אחרון
פוסטים אחרונים
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page