top of page

שחרור ממעצר - מעצר של קטיניםילדים מגיל 12-18 הינם קטינים וההליך הפלילי כנגדם יתנהל בהתאם לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) התשל"א-1971 (להלן: "חוק הנוער").


הוראת סעיף 10א לחוק הנוער קובע:

"לא יוחלט על מעצרו של קטין אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך שפגיעתה בחירותו פחותה, והמעצר יהיה לפרק הזמן הקצר ביותר הנדרש לשם השגת המטרה כאמור; בקבלת החלטה על מעצרו של קטין, יובאו בחשבון גילו והשפעת המעצר על שלומו הגופני והנפשי ועל התפתחותו".


סעיף זה מורה כי כל עוד ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך פוגענית פחות יש להימנע, ככלל, ממעצרו של קטין. ההעדפה לחלופה אשר תשיג את מטרת המעצר קיימת ביתר שאת מקום בו מדובר בקטינים, שכן ההנחה היא, כי השפעתו של מעצר עליהם עשויה להיות הרסנית, ובמקרים מסוימים, היא לא תעלה בקנה אחד עם האינטרס החברתי לאורך זמן. לפיכך על בית המשפט לשקול, בכל מקרה ומקרה, אם ניתן להשיג את מטרות המעצר בדרך שפגיעתה בחירותו של הנאשם תהא פחותה. מכיוון שמדובר בקטינים בתי המשפט מונחים לתת מקום נכבד לשיקולי שיקום גם בשלב המעצר עד תום ההליכים.


במקרה של קטין שהינו מתחת גיל 14 ככלל יש להביאו להארכת מעצר לכל המאוחר תוך 12 שעות ממעצרו. כאשר מדובר בקטין אשר מעל גיל 14 יש להביאו להארכת מעצר לכל המאוחר תוך 24 שעות ממעצרו. קטין זכאי שהוריו או קרוב משפחתו יהיה נוכח בדיון בעניין הארכת מעצרו כאשר דיונים אלו מתקיימים בדלתיים סגורות.

ככלל בית המשפט יכול להורות על מעצרו של קטין לתקופה שלא תעלה על 10 ימים ולהאריך את תקופת המעצר בעשרה ימים נוספים, כך שלא תעלה על 20 ימים.


חשוב לדעת כי ניתן לעצור קטין עד תום ההליכים רק מעל גיל 14. מעצר קטין עד תום ההליכים יהיה לכל היותר לתקופה של שישה חודשים. בית המשפט העליון יכול להורות על הארכת המעצר לתקופה נוספת בת 45 ימים ובתנאים מסוימים ניתן להאריך שוב את תקופת המעצר.

להרחבה בעניין זכויותיו של קטין בחקירה ראה מאמר זכויות קטין בחקירה.


סוגיית מעצר אצל קטינים מחייבת טיפול מיוחד בשל הדינים המיוחדים החולשים על מעצר של קטינים ולפיכך חשוב להסתייע בעורך דין פלילי מנוסה בייצוג קטינים. ליווי של עורך דין פלילי בשלב זה הינו משמעותי ביותר ויכול להשפיע על המשך ההליך כולו.

 

מהצלחות המשרד: 

מאמרים נוספים העשויים לעניין אותך:

 


המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי.


פוסט אחרון
פוסטים אחרונים
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page