top of page

מעצרים


נקיטת הליכי מעצר כנגד אדם הינו צעד קיצוני ביותר שכן משמעותו הגבלת חירותו של אדם עוד בטרם הלה הורשע בדין. בהליך הפלילי ישנם סוגים שונים של מעצרים אשר ההבדל העיקרי ביניהם מושתת על השלב בו נמצא ההליך.


'מעצר ימים' - בשלב הראשוני שוטר רשאי לעצור חשוד ללא צו מעצר למשך 24 שעות אז חייב להביא את החשוד בפני בית המשפט לצורך הארכת מעצרו. לקצין ממונה קיימת הסמכות להאריך את הבאת החשוד לפני בית משפט ל-48 שעות.


כאשר עוצרים חשוד עם צו מעצר יש להביאו תוך 24 שעות בפני בית משפט, כאשר קצין משטרה אינו יכול להאריך את משך מעצר זה. על מנת לעצור חשוד במעצר ימים יש למלא אחר מספר תנאים: 1) קיים חשד סביר שהוא ביצע עבירה מסוג עוון או פשע; 2) קיים חשד לשיבוש הליכי משפט; או 3) חשש לסיכון לאדם או לציבור; או 4) נדרש לבצע פעולות חקירה נוספות אשר ניתן לבצען רק אגב מעצר; 5) לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך אחרת.


המדובר בשלב טרם הגשת כתב אישום כנגד החשוד ומעצר זה מוגבל ככלל עד ל-30 ימים. כפי שניתן לראות הטעמים למעצר בשלב זה לפני הגשת כתב אישום מטרתם העיקרית לאפשר לרשות החוקרת להמשיך ולחקור את העבירה וזאת ללא הפרעות אשר יכולות לנבוע מהיות החשוד משוחרר.


ככלל, עם תום הטעמים שהובילו למעצר ימים, למשל סיום הליכי חקירה, יש לשחרר את החשוד. אולם, מכיוון ובסיום החקירה עוברת ההחלטה בדבר הגשת כתב אישום לידי התובע, קיימת אפשרות להארכת מעצרו של חשוד לצורך הכנת כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים אל נוכח בקשת תובע, מה שמכונה כ'מעצר על-פי הצהרת תובע'. מעצר זה מוגבל עד ל-5 ימים.


בשלב בו הוגש כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים כנגד נאשם ישנה אפשרות נוספת למעצר, הנקרא 'מעצר ביניים' אשר הינו מעצר 'גישור' בהסכמת הנאשם, לצורך לימודו את חומרי החקירה העומדים נגדו.


יש לדעת כי עד להגשת כתב האישום חומר החקירה אינו גלוי לנאשם ורק עם הגשת כתב האישום נגדו קמה לו הזכות לקבל את חומרי החקירה. עוד יש לציין כי בשלב זה בית המשפט המוסמך לדון בבקשות המעצר הינו בית משפט השלום.


מעצר עד תום ההליכים הינו מעצר של נאשם אשר הוגש כנגדו כתב אישום והוא למעשה בקשה של הרשות התובעת להשאירו עצור עד סיום ההליכים הפליליים כנגדו. מעצר עד תום ההליכים ככלל מוגבל עד לתשעה חודשים, אך קיימת סמכות לבית המשפט העליון להאריך את תקופת המעצר לתקופה נוספת של עד 90 יום.


מעצר עד תום ההליכים הינו למעשה בקשה של הרשות התובעת להשאיר את הנאשם במעצר עד תום ההליכים הפליליים כנגדו. על מנת לעצור נאשם עד תום ההליכים יש למלא אחר מספר תנאים: 1) קיומה של עילת מעצר; 2) קיומן של ראיות לכאורה להוכחת האשמה; 3) היעדר חלופה – לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך אחרת; 4) הנאשם הינו מיוצג על ידי עורך דין.


בשלב זה חומר החקירה גלוי בפני הנאשם וסנגורו. בית המשפט אשר לו הסמכות העניינית לדון בבקשת המעצר עד תום ההליכים הוא בית המשפט שלו הסמכות העניינית לדון בעבירות, אך יהא זה שופט אחר מהשופט הדן בתיק העיקרי.

סוגיית המעצרים הינה חשובה מאוד בהליך הפלילי ויש בה כדי להשליך על המשך ההליך כולו.

 

מהצלחות המשרד: 

מאמרים נוספים העשויים לעניין אותך:

 
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי

פוסט אחרון
פוסטים אחרונים
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page