top of page

אי הרשעה בהליך הפלילי


הכלל הוא שכאשר אדם נמצא כי ביצע את העבירות המיוחסות לו (בין בהודאתו בבית המשפט או בקביעותו של בית המשפט לאחר ניהול הוכחות) יש להרשיעו בדין. סעיף 192א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 מקנה לבית המשפט את הסמכות, במקרים המתאימים, להימנע מהרשעתו של נאשם.


התנאים לאי הרשעה


פסק הדין המנחה לעניין אי הרשעה בהליך פלילי הינו ע"פ 2083/96 תמר כתב נ' מדינת ישראל במסגרתו נקבעו שני תנאים מצטברים להיעתרות לבקשתו של נאשם לאי הרשעה. האחד, על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם. השני, סוג העבירה מאפשר לוותר בנסיבות המקרה המסוים על ההרשעה מבלי לפגוע בשיקולי ענישה אחרים.


השיקולים לאי הרשעה


השיקולים אשר שוקל בית המשפט בהחלטתו האם להימנע מהרשעה הינם: חומרת העבירה ונסיבותיה – כך שככל ומדובר בעבירה חמורה כך ייטה בית המשפט להרשיע את הנאשם; אם מדובר בעבירה ראשונה או יחידה של הנאשם – ככל ומדובר בנאשם ללא עבר פלילי ייטה בית המשפט שלא להרשיעו ; מעמדו ותפקידו של הנאשם והקשר בין ביצוע העבירה למעמד או לתפקיד; מידת הפגיעה של העבירה באחרים; הסבירות שהנאשם יעבור עבירות נוספות – ככל ומסוכנותו של הנאשם גבוהה יותר כך ייטה בית המשפט להרשיעו; האם מדובר בדפוס התנהגות כרונית או בהתנהגות מקרית; יחסו של הנאשם לעבירה – כאן קיימת חשיבות ללקיחת אחריות של נאשם על מעשיו ; משמעות ההרשעה על הדימוי העצמי של הנאשם; השפעת ההרשעה על תחומי פעילותו של הנאשם, כך שהנאשם צריך להראות כי יגרם לו נזק חמור באם יורשע אשר ימנע את המשך עיסוקו בתחום וכי אין יחס סביר בין חומרת העבירה לבין הנזק הצפוי מהרשעתו.


ההבדלים בין הרשעה פלילית לאי הרשעה

להבדיל ממקרים של הרשעה פלילית בהם בית המשפט, ככלל, יכול להטיל עונש מאסר בפועל, במקרים של אי הרשעה הסנקציות העונשיות אשר יכול להטיל בית המשפט הינם צו מבחן, של"צ (שירות לטובת הציבור) והתחייבות להימנע מעבירה. הבדל נוסף ועיקרי באי הרשעה פלילית נמצאת ברישום הפלילי. כך במקרה של הרשעה פלילית (של בגיר אשר הושת עליו עונש של עד שנת מאסר בפועל) תקופת ההתיישנות של הרישום הפלילי יהיה 7 שנים כאשר לאחריה תחל תקופת מחיקה של 10 שנים (תקופה כוללת של 17 שנה!). להבדיל, באם הליך הסתיים באי הרשעת הנאשם תקופת המחיקה תהיה 5 שנים מיום פסק הדין.


לפני החלטת בית המשפט בשאלת הרשעתו של נאשם נערך תסקיר מבחן על-ידי שירות המבחן (למבוגרים או לנוער) אשר בא בהמלצה לבית המשפט באשר לאופי הענישה אשר ראוי להטיל על הנאשם. יצוין כי המלצת שירות המבחן הינה כשמה – המלצה ובית המשפט אינו מחויב לה ועצמאי בהחלטתו , אך עם זאת קיומו של תסקיר חיובי בפני בית המשפט מטה את סיכויי הנאשם לאי הרשעה. לפיכך קיימת חשיבות מכרעת להכנת נאשם כראוי לתסקיר בפני שירות המבחן, הכנה והצגת כל המסמכים הרלוונטיים ולשם כך חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי אשר יוכל להציג בפני בית המשפט בצורה מקצועית את כל השיקולים הרלוונטיים על מנת להגדיל את הסיכוי כי הנאשם לא יורשע בדין.

 

מהצלחות המשרד: 

מאמרים נוספים העשויים לעניין אותך:

 המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי

פוסט אחרון
פוסטים אחרונים
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page