top of page

עיכוב – מהן מקורות הסמכות לעכב? מתי מותר לעכב חשוד או עד?


סעיף 5 לחוק כבוד האדם וחירותו קובע כי "אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת".


סעיף 8 לחוק כבוד האדם וחירותו קובע כי "אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו."


סעיף 1 לחוק המעצרים קובע כי "אין מעצר ועיכוב אלא בחוק או לפי חוק מכוח הסמכה מפורשת בו". סעיף זה קובע למעשה שדרישת החוקיות הפורמלית "אלא בחוק" הקבועה בחוק היסוד – חלה גם על מעצר ועיכוב.


עד לחקיקת חוק המעצרים בשנת 1996 המונח עיכוב לא היה קיים בחוק והסמכות להגבלת חירותו של אדם נלמדה מהוראות שונות. חוק המעצרים מסדיר בפירוט את סמכות העיכוב ומבאר אותה.

סעיף 66 לחוק מגדיר עיכוב במילים:


"הגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי, בשל חשד שבוצעה עבירה או כדי למנוע ביצוע עבירה כאשר הגבלת החירות מסויגת מראש בזמן ובתכלית, הכל כאמור בפרק זה."


משך העיכוב:


החוק קובע כי ככלל משך העיכוב לא יעלה על הזמן הסביר הדרוש ובכל מקרה לא יעלה על שלוש שעות. חריג קיים בעיכוב של מעורבים רבים, אז רשאי הקצין הממונה להאריך את העיכוב למשך 6 שעות.


נוהל העיכוב:


חובה על השוטר המעכב להזדהות בעת בעיכוב, לומר למעוכב את סיבת העיכוב.

חשוב לדעת – הזדהות ומתן הסבר לסיבת העיכוב הם תנאים לחוקיות העיכוב!


מתי מותר לשוטר לעכב אדם?


החוק מבצע הבחנה בין עיכוב של חשוד לעיכוב של עד. ניתן לעכב חשוד כאשר יש לשוטר יסוד סביר לחשד כי האדם עבר עבירה, או כי הוא עתיד לעבור עבירה העלולה לסכן את בטחונו של אדם, או את שלום הציבור או את ביטחון המדינה. ניתן לעכב חשוד כדי לברר את זהותו ומענו או כדי לחקור אותו ומסור לו מסמכים במקום הימצאו.


השוטר רשאי לדרוש מאותו אדם להתלוות אליו לתחנת המשטרה או לזמנו לתחנת המשטרה אם יש יסוד סביר לחשד שהוא עבר עבירה או הסתברות גבוהה שעתיד לעבור עבירה, כמפורט לעיל, אם הזיהוי היה בלתי מספק או שלא ניתן לחקור אותו במקו הימצאו.


במידה ולשוטר יש יסוד סביר לחשד שנעברה עבירה הוא ראשי לעכב כל אדם שיכול למסור לו אינפורמציה הנוגע לאותה עבירה, כדי לברר את זהותו ומענו וכדי לחקור אותו במקום הימצאו. בדומה לחשוד, אם הזיהוי אינו מספק או אם קיים חשש שהאדם לא יתייצב לחקירה במועד, רשאי השוטר לבקש מאותו אדם להתלוות עמו לתחנת המשטרה לשם גביית עדות.


כאשר לא התקיימו התנאים לסמכות העיכוב, העיכוב אינו חוקי. משמעות הדבר שהמעוכב רשאי שלא לציית להוראות השוטר שעיכב אותו, ואף להשתמש בכוח סביר כדי לממש את חופש התנועה שלו. מנגד, כאשר קיימת סמכות לעכב והאדם מסרב לעיכוב – ניתן לעוצרו ללא צו.


 

מהצלחות המשרד: 

מאמרים נוספים העשויים לעניין אותך:


 

מחפש עורך דין פלילי בחיפה, עורך דין פלילי בקריות, עורך דין פלילי בנהריה, עורך דין פלילי בצפון,עורך דין פלילי בעכו, עו"ד פלילי בחיפה, עו"ד פלילי בקריות, עו"ד פלילי בנהריה, עו"ד פלילי בצפון,עו"ד פלילי בעכו - משרד עורכי דין מורן שלזינגר לשירותך.


המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי

פוסט אחרון
פוסטים אחרונים
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page