top of page

חיפוש בגוף האדם – המותר והאסור


מתי מותר לשוטר לבצע חיפוש על הגוף? האם בכל מקרה בו ניגש אליי שוטר ומבקש לבצע עליי חיפוש אני חייב להסכים? להלן סקירה קצרה שתנסה לסקור את המותר והאסור.


חיפוש על גופו של אדם מוגדר כיום בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי [נוסח חדש] התשכ"ט – 1969 כך:

"חיפוש על גוף האדם" - חיפוש על פני גופו של אדם, בבגדיו או בכליו, שאינו חיפוש חיצוני או פנימי כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה -חיפוש בגוף החשוד), התשנ"ו-1996.


מדובר בחיפוש המתבצע תוך מישוש הגוף בלא הפשטת האדם ובלא ניתוק דבר מגופו. המדובר בחיפוש על הגוף של האדם ואינו כולל חיפוש על הגוף בעירום (הנחשב כחיפוש חיצוני). בכל מקרה בו יש סמכות לחפש על פני גופו של אדם ניתן לחפש גם בכליו כגון תיקו האישי, בגדים שהוא מחזיק בידיו וכיוצא בזאת.


מתי מותר לבצע חיפוש על הגוף?


סמכות לבצע חיפוש על הגוף קיימת לשוטר אגב מעצר. כלומר בכל פעם שחשוד נעצר קמה סמכות לבצע עליו חיפוש על הגוף. במקרה של החזקת סמים מרחיב החוק את הסמכות לחיפוש ומאפשר ביצוע חיפוש על הגוף גם ללא מעצר, אם קיים יסוד סביר להניח שאותו אדם נושא עמו שלא כדין סם מסוכן. בדומה, בבדיקה בטחונית לפני כניסה לבניין או מקום מוגדר ניתן לבצע חיפוש ללא חשד סביר.

סמכות נוספת לביצוע חיפוש מצויה בסעיף 29 ל לפקודת סדר הדין הפלילי [נוסח חדש] התשכ"ט – 1969אשר לפיו ניתן לבצע חיפוש על גופו של אדם באם אותו אדם נמצא בבית או במקום שמחפשים בו או בקרבתו ויש יסוד סביר לחשוד שהוא מסתיר אצלו חפץ שמחפשים, או שרשאים לחפש אחריו. חיפוש על הגוף לפי סעיף 29 חייב להיערך בנוכחות שני עדים שאינם שוטרים, אלא בהתקיים החריגים הקבועים בחוק.


סעיף נוסף המקנה סמכות לביצוע חיפוש על פני הגוף הינו סעיף 3(א) לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, תשס"ה-2005 (להלן: "החוק") הנותן סמכות לשוטר, חייל מוסמך ולמאבטח לערוך חיפוש על גופו של אדם בכניסה לנמל, לבנין או למקום מגודר וכן בעת הימצאות בתחנת הסעה לרכב ציבורי, תחנת הסעה לחיילים, נקודת בדיקה וסביבתם הקרובה וכן בעת כניסה לרכב ציבורי. חיפוש מכח סעיף זה אינו מותנה בקיומו של חשד סביר , עיכוב או מעצר.


בסעיף 3(ב) לחוק מתייחס לחיפוש על אדם בכל מקום שהוא, כאשר יש חשד סביר כי הוא נושא עמו נשק שלא כדין, או שהוא עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק, רשאי לחפש על גופו על מנת לבדוק האם הוא נושא נשק שלא כדין. בדומה, סעיף 3(ב1) לחוק מקנה סמכות חיפוש כאשר לשוטר יש חשד סביר שאדם עומד לבצע עבירת אלימות כנגד אחר, ראשי השוטר לבצע חיפוש על מנת לבדוק האם הוא נושא עימו נשק שלא כדין.


בהוראת שעה שתוקפה עד סוף 2017, נקבע שמפקד מחוז במשטרת ישראל רשאי להכריז על מקום שקיים לגביו חשש ממשי שעלולה להתבצע בו פעילות חבלנית עוינת כמקום שבו רשאי שוטר לערוך חיפוש על גופו של אדם, אף אם אין לו חשד סביר – חוק שזכה לכינוי "חוק המישוש".


ברע"פ 10141/09 בן חיים נ' מדינת ישראל נקבע כי מקור נוסף לביצוע חיפוש הינו הסכמתו של מושא החיפוש - "הסכמה של אדם שהוא עצמו מושא החיפוש או שבביתו מבקשת המשטרה לערוך חיפוש, שהיא הסכמה מדעת, עשויה להכשיר חיפוש שאין לו מקור סמכות אחר בדין".


הסכמתו של מושא החיפוש צריכה להיות הסכמה מדעת. על מנת שתתקיים הסכמה מדעת על השוטר להבהיר למושא החיפוש כי יש לו זכות מלאה לסרב לביצוע החיפוש ואם יעשה כן הדבר לא ישמש כנגדו.

ככל ולא התקיימו אחד מהמקרים המצוינים לעיל לא קיימת סמכות לביצוע החיפוש וניתן שלא להסכים לביצוע החיפוש כאשר הסירוב לא ישמש כנגדו.


 

מהצלחות המשרד: 

מאמרים נוספים העשויים לעניין אותך:


 


המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי


פוסט אחרון
פוסטים אחרונים
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page