top of page

סעיף 192 לחוק העונשין - איומים


סעיף 192 לחוק העונשין קובע כי: "המאיים על אדם בכל דרך שהיא, בפגיעה בגופו, בחירותו, בשמו הטוב או בפרנסתו שלו או של אדם אחר, הן במטרה להפחיד, להזיק או להקניט – דינו מאסר שלוש שנים".


עבירת איומים הינה עבירה התנהגותית אשר מתקיימת על-ידי עשיית כל מעשה שיש בו כדי לאיים על גופו שמו הטוב, חירותו או פרנסתו של אדם. לומר, האיום אינו חייב להתבצע מילולית ויכול להתקיים בדרכים אחרות כגון שפת גוף מאיימת, כתב, מסרון, מייל ועוד.


העבירה הינה עבירה התנהגותית אשר אינה דורשת תוצאה בשל שהאיום עצמו הוא הפגיעה. כפי שנאמר ברעפ 2038/04 שמואל לם נ' מדינת ישראל , ס (4) 96 (פורסם בנבו, 04.01.2006): "האיום הוא אפוא ביטוי שהמשפט מטיל עליו מגבלות תוך פגיעה בחופש הביטוי, וזאת כדי להגן על ערכים אחרים ובהם שלוות נפשו, ביטחונו וחירות פעולתו של הפרט." עם זאת לעבירה יש יסוד נפשי מיוחד של מטרה להפחיד, להזיק או להקניט. כלומר, אצל העושה חייב להתקיים כוונה להפחיד, להזיק או להקניט את הצד השני. הדגש הינו כוונת העושה ולא תוצאות האיום. אמירה שאין מאחוריה את הכוונה האמורה אינה עבירה פלילית.


לעיתים קו הגבול בין איום לאזהרה הינו דק וקשה להבחנה. לא כל התייחסות שלילית לאחד מהתחומים המוזכרים בסעיף 192 עולה כדי איום. לדוגמא אמירה ש"דברים רעים יכולים לקרות לך". לא ניתן לקבוע מראש אם אמירה מסוימת תיחשב כאיום אם לאו ובתי המשפט בוחנים האם מדובר באיום על-פי מבחן אובייקטיבי, לומר כיצד אדם סביר היה חש בנסיבותיו של המאוים.


כמו בכל עבירה פלילית הענישה בגין עבירת איומים הינה אינדיבידואלית בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה. בין היתר יבחן בית המשפט את מהות האיום, מידת הכוונה של המאיים לגרום לפחד, נזק או הקנטה של הנפגע, ועוד. כאמור, העונש המרבי על עבירת איומים הינו שלוש שנות מאסר בפועל, אם כי נאשמים ללא עבר פלילי יקבלו לרוב עונש קל של מאסר על תנאי ובתנאים מתאימים אף אי הרשעה.


 

מהצלחות המשרד:
 

מאמרים נוספים העשויים לעניין אותך:


 


המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי

תיוגים:

פוסט אחרון
פוסטים אחרונים
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page