top of page

שחרור בתנאים מגבילים – המצאת ערובה


לאחר חקירה באזהרה במשטרה על הקצין הממונה להחליט על המשך הטיפול בחשוד. חוק המעצרים מקנה לקצין הממונה סמכות לעצור את החשוד, ללא צו מעצר, למשך 24 שעות, אז חייב להביא את החשוד בפני בית המשפט אשר יקבע האם יוארכו ימי המעצר של החשוד ו/או ישוחרר החשוד בתנאים מגבילים. חוק המעצרים גם מקנה לקצין הממונה את הסמכות לשחרר את חשוד בערובה או להטיל ערובה (ערבון כספי או ערבות עצמית של חשוד או נאשם, ערבות או ערבון כספי של ערבים). שחרור בערובה יהיה על תנאי שהחשוד יתייצב לחקירה או למשפט בכל מועד שיתבקש ושלא ישבש הליכי חקירה ומשפט.


מהם התנאים המגבילים אשר יכול קצין ממונה להטיל על חשוד?


סעיף 42 לחוק המעצרים מפרט את התנאים המגבילים אשר הקצין הממונה רשאי להטיל על חשוד לצורך הבטחת התייצבותו לחקירה או משפט וכן הימנעות מלשבש הליכי חקירה. התנאים המגבילים הנוספים על הערובה הינם:


(1) חובת הודעה על כל שינוי במען המגורים ובמקום העבודה;

(2) איסור יציאה מן הארץ והפקדת הדרכון, לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים;

(3) איסור כניסה לאזור, לישוב או למקום בארץ, שיקבע, לתקופה שלא תעלה על 15 ימים;

(4) איסור לקיים קשר או להיפגש עם מי שיקבע, לתקופה שלא תעלה על 30 ימים;

(5) חובת מגורים או הימצאות באזור, בישוב או במקום בארץ, שיקבע, לתקופה שלא תעלה על 15 ימים;

(6) חובה להתייצב בתחנת המשטרה במועדים שיקבע;

(7) איסור יציאה ממקום המגורים במשך כל שעות היממה או חלק ממנה, לתקופה שלא תעלה על 5 ימים;

(8) הפקדת כלי הנשק שברשותו בתחנת המשטרה – לעניין חשוד בעבירת אלימות.שחרור בערובה על-ידי קצין ממונה בתנאים האמורים לעיל, מותנים בהסכמת החשוד. לומר, בהיעדר הסכמה לתנאים ייקבעו תנאי השחרור על-ידי בית המשפט.


מהם התנאים המגבילים אשר יכול בית המשפט להטיל?


48. (א) שחרור בערובה הוא על תנאי שהמשוחרר יתייצב לחקירה, לדיון במשפטו או בערעור, או לנשיאת עונשו, בכל מועד שיידרש, וכן שיימנע מלשבש הליכי משפט; בית המשפט רשאי להוסיף תנאים, לפרק זמן שיקבע, ככל שימצא לנכון, לרבות:


(1) חובת הודעה על כל שינוי במען המגורים ובמקום העבודה;

(2) איסור יציאה מן הארץ והפקדת הדרכון;

(3) איסור כניסה לאזור, לישוב או למקום בארץ, שיקבע;

(4) איסור לקיים קשר או להיפגש עם מי שיקבע;

(5) חובת מגורים או הימצאות באזור, בישוב או במקום בארץ, שיקבע;

(6) חובה להימצא בפיקוחו של קצין מבחן, לאחר קבלת תסקיר מעצר; משך הפיקוח לא יעלה על ששה חודשים, אך בית המשפט רשאי להאריכו לתקופות שלא יעלו על ששה חודשים כל אחת;

(7) חובה לקבל טיפול למשתמשים בסמים, ובלבד שהטיפול אושר על ידי קצין מבחן;

(7א) לעניין נאשם שהועמד לדין לפי סעיף 21א לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991, או נאשם שחל עליו סעיף 28א(ד) לאותו חוק והוא הועמד לדין לפי סעיף 21 לאותו חוק – חובה להתייצב לבדיקה פסיכיאטרית, או אם הנאשם הסכים לכך – לקבל טיפול במקום שיקבע הפסיכיאטר המחוזי;

(8) חובה להתייצב בתחנת משטרה במועדים שיקבע;

(9) איסור יציאה ממקום מגורים במשך כל היממה או בחלק ממנה;

(10) איסור המשך עיסוק הקשור בעבירה, כאשר מתקיים יסוד סביר לחשש שהמשך העיסוק מהווה סכנה לבטחון הציבור, או עלול להקל על ביצוע עבירה דומה;

(11) למלא אחר צו הגנה על פי החוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א–1991;

(12) הפקדת כלי הנשק שברשותו בתחנת המשטרה – לעניין חשוד בעבירת אלימות,


כפי שניתן לראות לבית המשפט סמכות רחבה יותר לקביעת תנאי שחרור מאשר לקצין הממונה, אשר מוגבלים מבחינת משך ההגבלה. כך למשל בית המשפט יכול להורות על איסור יציאה מן הארץ אשר לתקופה לא מוגבלת בעוד וקצין ממונה יכול להגביל יציאתו של חשוד מן הארץ לתקופה אשר לא תעלה על 3 חודשים וזאת רק בהסכמת החשוד.


האם ניתן להתנגד לתנאי שחרור בערובה על-ידי קצין ממונה?


מי ששוחרר בערובה על-ידי קצין ממונה רשאי לערור לפני בית משפט שלום על גובה הערבות או על סבירות תנאיה, תוך 14 ימים מיום החלטת הקצין הממונה. ניתן לערור לפני בית המשפט על תנאי השחרור בערובה שנקבעו אם נשתנו נסיבות אשר יש בהן כדי להשפיע על קביעת תנאי השחרור.


נקראת לחקירה משטרתית? נעצרת לחקירה? חשוב להסתייע בשירותיו של עורך דין פלילי אשר ילווה את הליכי החקירה ויפעל בכל דרך אפשרית על מנת להוביל לשחרורך בתנאי ערובה.

 

מהצלחות המשרד: 

מאמרים נוספים העשויים לעניין אותך:

 המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי

Comments


פוסט אחרון
פוסטים אחרונים
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page