top of page

טענת אין להשיב לאשמהטענת אין להשיב לאשמה (No case to answer) היא טענה שיכול נאשם במשפט פלילי להעלות לאחר שמסתיימת 'פרשת התביעה', בה הציגה המאשימה את כל ראיותיה להוכחת אשמת הנאשם. כמו כן, בית המשפט יכול להעלות את הטענה ביוזמתו. משמעות הטענה כי אין להשיב לאשמה הינה שגם בית המשפט יקבל ויתן את מלוא המשקל לכל ראיות התביעה הרי שאין בהן כדי להוכיח את האשמה המיוחסת לנאשם ולפיכך אין לנאשם מפני מה להתגונן ויש לזכותו.


הבסיס לטענת אין להשיב לאשמה נמצא בסעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982:


158. זיכוי בשל העדר הוכחה לכאורה


נסתיימה פרשת התביעה ולא הוכחה האשמה אף לכאורה, יזכה בית המשפט את הנאשם - בין על פי טענת הנאשם ובין מיזמתו - לאחר שנתן לתובע להשמיע את דברו בעניין; הוראות סעיפים 182 ו- 183 יחולו גם על זיכוי לפי סעיף זה.


כאשר נטענת טענת אין להשיב לאשמה על בית המשפט לבחון האם יש בראיות אשר הציגה המאשימה הוכחות לכאורה לביסוס האשמה. בית המשפט העליון קבע כי ראיות לכאורה לצורך טענה זו הינן ראיות במידה היוצרת אותה מערכת הוכחות ראשונית, המעבירה את הנטל של הבאת הראיות, להבדיל מנטל השכנוע, מהתביעה לנאשם [ע"פ 28/49 מדינת ישראל נ' שדמי, פ"ד לה (2) 757. בית המשפט יבחן את קיומן של ראיות המוכיחות לכאורה את האשמה על-ידי בחינת הראיות הבסיסיות והראשוניות אשר מפלילות את הנאשם. כלומר, בית המשפט ייתן דעתו אך למארג הראייתי אשר מפליל את הנאשם במעשה ויתעלם משאר הראיות אשר לפניו.


לאחר בחינת ראיות התביעה אם בית המשפט יסבור כי אם יינתן לראיות המפלילות מלוא משקלן הרי יש בהן כדי לבסס הרשעה של הנאשם, לא תתקבל טענת אין להשיב לאשמה ותתחיל פרשת ההגנה בה יכול הנאשם להעיד ולהביא ראיות הגנה מטעמו וימשיכו שאר השלבים בהליך הפלילי.


טענת אין להשיב לאשמה יכולה להתקבל לגבי כל ו/או חלק מהאישומים כנגד הנאשם. קבלת טענת אין להשיב לאשמה היא החלטת ביניים, אשר מזכה את הנאשם מאותם אישומים לגביהם התקבלה, והיא כפופה לערעור רק בסופו של ההליך. אם מדובר במקרה שבו התקבלה הטענה לגבי כל האישומים הרי שהנאשם יזוכה וההליך הפלילי יבוא לסיומו.


 

מהצלחות המשרד: 

מאמרים נוספים העשויים לעניין אותך:

 


המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי

Comments


פוסט אחרון
פוסטים אחרונים
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page