top of page

עיכוב ביצוע גזר דין


הכלל הוא כי עם מתן גזר הדין יש להתחיל בביצועו באופן מיידי ורק בנסיבות מיוחדות המצדיקות את דחיית הביצוע ניתן יהיה לדחות את ביצוע העונש עד למועד מאוחר יותר. הטעם העיקרי לכלל זה הינו כי עם הרשעתו של אדם בביצוע עבירה לא עומדת לזכותו חזקת החפות שממנה נהנה עד כה. החלטתו של בית משפט הקובע כי על נאשם לרצות עונש שרירה וקיימת כל עוד לא הוחלט אחרת על-ידי ערכאת הערעור. בשלב זה קיים אינטרס לאכיפת גזר הדין באפקטיביות ובהרתעת עבריינים פוטנציאליים.


לצד הכלל עומדים המקרים בהם יהא ניתן לעכב את ביצוע העונש. בע"פ 111/99 שוורץ נ' מדינת ישראל, הציג בית המשפט העליון שיקולים שיש לשקול בעת החלטה בבקשה לעיכוב ביצוע:


 • חומרת העבירה ונסיבותיה: ככל ומדובר בהרשעה בעבירה שאינה מהעבירות החמורות או שנסיבות ביצעה העבירה אינן מן החמורות ייטה הכף לעיכוב ביצוע העונש. ולהיפך, ככל ומדובר בעבירה חמורה ייגבר הצורך באפקטיביות ביצוע המאסר.


 • תקופת המאסר: ככל ותקופת המאסר שנגזרה קצרה יותר וצפי הליכי הערעור ארוכים יותר, ייטה הכף לעבר עיכוב ביצוע המאסר, שכן במקרה כזה קיים חשש כי עד תום הליכי הערעור יסיים הנאשם לרצות את עונשו ובכך למעשה יהפך הערעור לעקר מתוכן. כאן גם קיימת חשיבות לאורך המאסר בבחינת שאלת החשש להימלטות הנאשם או לשיבוש הליכי הערעור בעניינו. כמו כן, תקופת המאסר מלמדת על חומרת המעשה, כך שככל ומדובר בתקופת מאסר ממושכת יותר, מדובר בעבירה חמורה.


 • סיכויי הערעור: ככל והסיכוי כי הערעור יתקבל גדול יותר כך ייטה בית המשפט לעכב את ביצוע המאסר. הבחינה נעשית על טיב הטענות אשר נטענו בערעור. ככל וקיימים נימוקים חזקים לערעור כך ייטה הכף אל עבר עיכוב ביצוע העונש.


 • עבר פלילי: משפיע על הערכת מסוכנות של הנאשם והאפשרות כי ינסה להימלט מן הדין באם יעוכב עונשו.

 • התנהגות הנאשם במהלך המשפט

 • נסיבותיו האישיות של הנאשם: מצבו האישי של הנאשם וההשלכות הצפויות מכליאתו.

 • האם הערעור תוקף את ההרשעה עצמה או רק את חומרת העונש: בערעור רק על חומרת העונש תהיה נטייה שלא לעכב ביצוע העונש שכן במקרה זה חזקת החפות כבר לא קיימת.


המדובר ברשימה פתוחה ולא ממצה ובכל מקרה על בית המשפט לשקול ולהחליט לגופו של עניין תוך ביצוע איזון בין האינטרסים המנוגדים.הורשעת בעבירה פלילית ואתה מעוניין להגיש ערעור ולעכב את ביצוע גזר הדין? פנה אל עורך דין מנוסה על מנת שיגיש בקשה מנומקת מדוע בעניינך יש לעכב את ביצוע גזר הדין.

 

מהצלחות המשרד: 

מאמרים נוספים העשויים לעניין אותך:

 

המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי

פוסט אחרון
פוסטים אחרונים
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
bottom of page