top of page

מעצר ימים וחומר חקירה


כפי שהרחבנו בסוגיית הליכי מעצר בהליך הפלילי ישנם סוגים שונים של מעצרים הנובעים מהשלבים של ההליך הפלילי. המעצר הראשוני של חשוד נקרא 'מעצר ימים'. הטעם העיקרי לביצוע מעצר ימים הינה מתן האפשרות לרשות החוקרת להמשיך ולחקור את העבירות האמורות ללא הפרעות אשר יכולות לנבוע מהיותו של החשוד משוחרר.


מעצר ימים וחומר חקירה


כל עוד לא הוגש כתב אישום, חומר החקירה אינו חשוף בפני החשוד או סניגורו. בשל כך, לא קלה עבודתו של סניגור בהליך של מעצר לימים. החשוד נמצא בערפל לגבי הראיות שנאספו כנגדו ואילו הסניגור מגשש באפילה ועושה דרכו על פי המידע החלקי שברשותו. המידע בדבר חומר החקירה הקיים מגיע לידי הסנגור ממידע שמוסר לו החשוד, אשר מטבעו מוגבל למידע אשר חושפת בפניו הרשות החוקרת, ומתשובותיו של השוטר במהלך חקירתו בדיון בבקשת המעצר.


​החיסוי המוטל על חומר החקירה בשלב זה, הוא בבחינת "הכרח שלא יגונה" ומכאן החובה המוטלת על בית המשפט לעיין בחומר על מנת להגיע להחלטה מושכלת אם קיים חשד סביר כנגד החשוד.


​את החומר העומד בפני בית המשפט בהליכי מעצר ימים, ושאינו עומד בפני הסניגור והחשוד, ניתן לחלק לשלוש קטיגוריות עיקריות והן:​


(-) חומר הראיות עצמו (כגון: הודעות שנגבו מהחשוד ומאחרים, תוצאות של בדיקות שונות, פלטי שיחות טלפון);

(-) פעולות חקירה נוספות שבדעת המשטרה לבצע (כגון: גביית הודעות נוספות ואיתור עדים נוספים, תרגילי חקירה, בדיקות מעבדתיות למיניהן, הזמנת פלטים ואיכונים);

(-) מידע מודיעיני.


בשלב הדיון בבקשת המעצר מגישה המשטרה לעיון בית המשפט בלבד דו"ח הכולל סיכום של החקירה והתפתחותה תוך פירוט הראיות העיקריות ופעולות החקירה הנוספות שבדעתה לבצע. בשל חיסוי חומר החקירה נודעת חשיבות רבה להוראת סעיף 15(ד) לחוק המעצרים, לפיה רשאי הסניגור או החשוד לחקור את השוטר לגבי בקשת המעצר וחומר החקירה.


​חקירתו של השוטר והיקפה נגזרים משלושה שיקולים שעל בית המשפט לאזן ביניהם, והם:​


(-) לאפשר לחשוד להתגונן מפני החשד המיוחס לו. זאת, כחלק מזכות הטיעון והזכות להליך הוגן כזכויות המשרתות את הזכות לחירות;

(-) לאפשר למשטרה להתקדם בחקירה מבלי לשבש או לסכל את הליכי החקירה על ידי חשיפת חומר הראיות או חומר סודי אחר;

(-) שיקולים של יעילות ואילוצי זמן.


החקירה של השוטר על ידי החשוד או הסניגור צריכה להיעשות באופן ממוקד וענייני, לגופו של נושא. מנגד, על החוקר להשיב לשאלות עד לגבול שבו מתן תשובות ב-open court עלול לפגוע בחקירה, ובית המשפט נדרש לעמוד על המשמר ולפקח על כך שהשוטר לא ישא את שם צורכי החקירה לשווא בסירובו להשיב לשאלות.


ככלל, ובכפוף לצרכי החקירה ומבלי לסכן את המשך החקירה, ראוי למעט ככל שניתן מחיסוי החומר מידיעתו של החשוד, על מנת שיתאפשר לחשוד ליתן תגובה עניינית ולהפריך את הראיות לחובתו​ראו: ב"ש 316/81 פיקרז' נ' מדינת ישראל, פ"ד לו(1) 692, 695 (1981).


​​ישנה חשיבות מכרעת לשלב מעצר הימים בהליך הפלילי וחשוב לקבל ייעוץ וייצוג של עורך דין פלילי על מנת לשמור ולהגן על זכויותיו של החשוד בשלב זה. עורך דין פלילי מנוסה ישאל את השאלות הנכונות על מנת שבפני בית המשפט תימצא תמונה מלאה להחלטתו במעצר החשוד.

 

מהצלחות המשרד: 

מאמרים נוספים העשויים לעניין אותך:

 
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי

פוסט אחרון
פוסטים אחרונים
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page