top of page

עיכוב הליכים פליליים


בכל שלב שלאחר הגשת כתב האישום ולפני מתן הכרעת הדין יכול היועץ המשפטי לממשלה, ובעבירות מסוג עוון גם המשנים ליועץ המשפטי לממשלה, להודיע לבית המשפט על עיכוב ההליכים כנגד הנאשם.


בדרך כלל החלטה על עיכוב הליכים ניתנת לבקשת נאשם אשר פנה בבקשה מתאימה ליועץ המשפטי לממשלה ושכנע כי בעניינו מתקיימות נסיבות חריגות אשר יש בהן כדי לעכב את ניהול ההליך הפלילי כנגדו.


המדובר בעיכוב הליכים הפליליים ולא עצירתם וקיימת סמכות ליועץ המשפטי לממשלה להורות על חידוש ההליכים בפרק תקופה מסוימת התלויה בסוג העבירה בה מואשם הנאשם. בעבירות מסוג פשע (עבירות שעונשן מעל לשלוש שנות מאסר) ניתן לחדש הליכים עד ל-5 שנים מיום העיכוב ובעבירות מסוג עוון (עבירות שעונשן נקבע לתקופה העולה על שלושה חודשים ושאינה עולה על שלוש שנים) ניתן לחדש הליכים עד לשנה מיום העיכוב. הליך אשר עוכב פעמיים לא ניתן לחדשו יותר. על אף קיומה של אפשרות זו ברב המקרים עיכובו של הליך פלילי משמעותו הפסקת ההליך.

על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנושא עיכוב הליכים פליליים (הנחיה מס' 4.3030), החלטה לעכב את ההליכים ניתנת על רקע נסיבות יוצאות דופן, הנובעות מנסיבות מיוחדות של העבירה או מנימוקים אישיים מיוחדים של הנאשם.


במקרים מסוימים ייתכן ויתבקש היועץ המשפטי לממשלה, טרם קבלת החלטתו, לבצע בירורים נוספים כגון: הזמנת תסקיר משירות המבחן , בקשה להערכת מצבו הנפשי של הנאשם על-ידי הפסיכיאטר המחוזי, קבלת תגובת המתלונן או התייעצות עם רשויות המשמעת (כאשר המדובר בעובד מדינה).


היועץ המשפטי לממשלה רשאי להתנות את עיכוב ההליכים בתנאים כגון: דרישה מהנאשם להביע חרטה ו/או התחייבות מביצוע עבירות עתידיות, ועוד.

 

מהצלחות המשרד:קבלת בקשה לעיכוב הליכים פליליים|עבירות איומים|הגשת בקשה לעיכוב הליכים ליועמ"ש

 

המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי

פוסט אחרון
פוסטים אחרונים
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page