top of page

עיון בחומר חקירה


סעיף 74(א) לחוק סדר הדין הפלילי קובע את הכלל הבסיסי לעיון בחומר חקירה אשר לפיו עם הגשת כתב אישום בעבירות מסוג פשע או עוון, רשאים הנאשם וסנגורו, לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה וכן ברשימת כל החומר שנאסף או שנרשם בידי הרשות החוקרת והנוגע לאישום שבידי התובע ולהעתיקו. הטעם העיקרי במתן זכות העיון הוא לאפשר לנאשם לגלות ראיות העשויות להועיל לו בהגנתו ובכך להבטיח את זכותו למשפט הוגן.


כאמור הזכות לעיון בחומר החקירה קמה עם הגשת כתב האישום, וזאת על מנת שלא לפגוע בהליכי החקירה. אך בין שלב החקירה לבין שלב העמדה לדין ישנם שלבים נוספים בהליך הפלילי בהם קיימת רלוונטיות לחומר החקירה בעניינו של הנאשם.


שלב קודם להגשת כתב אישום אשר בו ישנה רלוונטיות לחומר החקירה הינו שלב המעצר הראשוני של החשוד, הנקרא 'מעצר ימים'. אחד מן התנאים לביצוע מעצר ימים הינו חשד סביר לביצוע עבירה מסוג עוון או פשע, המתבסס על המארג הראייתי הקיים אצל הרשות החוקרת. למרות זאת, בשלב זה, חומר החקירה נחשף לפני השופט הדן בהליכי המעצר ולא לפני החשוד וסנגורו. בדיון בבקשת המעצר רשאי הסנגור לשאול שאלות את נציג המשטרה אך זה יכול לבקש כי תשובתו לשאלה תובא רק בפני בית המשפט מן הטעם שגילוי המידע עלולים לפגוע בחקירה או באינטרס ציבורי אחר.


שלב נוסף בו קיימת רלוונטיות לחומר החקירה הינו שלב השימוע. סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב – 1982 קובע את זכותו של חשוד בעבירת פשע לקבל הודעה בדבר העברת חומר החקירה בעניינו לרשות התביעה. עם קבלת ההודעה רשאי החשוד להעלות בבקשה מנומקת את טענותיו מדוע יש להימנע בעניינו מהגשת כתב אישום. לצורך הכנת הבקשה בשלב זה מקבל החשוד את עיקרי חומר החקירה.


מהו חומר חקירה?


המבחן הקובע האם חומר מסויים הינו חומר חקירה הוא מבחן הרלוונטיות.

"כל ראיה, העשויה להיות רלוואנטית לשאלות העומדות להכרעה במשפט, במישרין או בעקיפין, בין שהיא תומכת בגירסת התביעה ובין שהיא לכאורה עומדת בסתירה לה, ובין שהיא נראית ניטראלית לגבי השאלות השנויות במחלוקת, חייבת להיכלל ב'חומר החקירה' העומד לעיון הסניגוריה"


בג"צ 1885/91 צוברי נ' פרקליטות מחוז תל-אביב, פ"ד מה(3) 630, 634-633).


מבחן הרלוונטיות בוחן את הקשר בין החומר שבו מתבקש העיון לבין האישום, כאשר תנאי יסודי להגדרת חומר כחומר חקירה הינו כי הוא נוגע לאישום. למונח 'חומר חקירה' ניתן פירוש רחב החל על כל חומר שיש לו באופן ישיר או עקיף קשר לאישום ונוגע למחלוקות בין הצדדים.


 


מהצלחות המשרד: 

מאמרים נוספים העשויים לעניין אותך:


 


המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי

פוסט אחרון
פוסטים אחרונים
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page